Naši milí pacienti,

pro­sí­me o dodr­žo­vá­ní pro­tie­pi­de­mic­kých pra­vi­del. Opět narůs­tá počet paci­en­tů s one­moc­ně­ním Covid 19.
Poci­ťu­je­te-li pří­zna­ky: zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, boles­ti hla­vy a těla, zůstaň­te pro­sím v izo­la­ci a kon­tak­tuj­te
své­ho prak­tic­ké­ho léka­ře tele­fo­nic­ky či emai­lem
. Domlu­ví­te se na dal­ším postu­pu a nemu­sí­te trá­vit čas
v čekár­ně a šířit one­moc­ně­ní. Ode­slá­ní léků i vysta­ve­ní pra­cov­ní neschop­nos­ti lze zvlád­nout elek­tro­nic­ky.
Před­chá­zej­me zby­teč­né­mu šíře­ní nemo­ci a buď­me k sobě ohle­du­pl­ní.
Děku­je­me.

Kon­tak­ty: tel. 542 215 306, SMS: 734 202 435, email: info@​lclazne.​cz

Pokud se nemů­že­te dovo­lat, zanech­te zprá­vu a kon­takt, ozve­me se Vám zpět.