Dermaroller

Der­ma­roller nebo­li der­ma vále­ček je spe­ci­ál­ní vále­ček s mik­ro­jehla­mi. Je vyro­ben z mno­ha vyso­ce kva­lit­ních micro-jehel, kte­ré při pře­vrá­ce­ní pro­ni­ka­jí bezbo­lest­ně do vrch­ní čás­ti kůže. Funkč­nost toho­to revo­luč­ní­ho pří­stro­je a meto­dy mezo­te­ra­pie (zná­má také jako kolagen indukč­ní tera­pie) spo­čí­vá hlav­ně v těch­to dvou funkcích:

 1. Sti­mu­lu­je růst kolage­nu, kte­rý výraz­ně napo­má­há zlep­še­ní vzhle­du jizvy, jem­né lin­ky, vyhla­ze­ní vrá­sek, strií, odstra­ně­ní celu­li­ti­dy, akné a po-ope­rač­ních jizev
 2. Umož­ňu­jí tran­sder­mál­ní apli­ka­ci kré­mů, gelů a olejů, kte­ré jsou tak absor­bo­vá­ny dale­ko účin­ně­ji – výraz­ně zvy­šu­jí jejich účinnost

Princip terapie

Váleč­kem se pře­jíž­dí po pokož­ce a tím se vytvo­ří v pokož­ce drob­né vpi­chy. Tyto vpi­chy se sta­nou trans­port­ním tune­lem, kte­rý dopra­ví účin­né lát­ky pří­mo do kůže.

Navíc samot­né pou­ží­vá­ní toho­to váleč­ku doká­že pod­po­řit omla­ze­ní ple­ti. Jakmi­le totiž struk­tu­ru pokož­ky naru­ší­te drob­ný­mi vpi­chy, kůže zahá­jí pro­ces rege­ne­ra­ce a vytvo­ří mno­hem více kolage­nu a elas­ti­nu, než za nor­mál­ních okol­nos­tí. Pro­duk­ce nové­ho kolage­nu a elas­ti­nu redu­ku­je již stá­va­jí­cí vrás­ky, navy­šu­je elas­ti­ci­tu pokož­ky a vyhla­zu­je jiz­vič­ky a jiné kož­ní nesrovnalosti.

Pro dosa­že­ní oče­ká­va­né­ho výsled­ku je vhod­né absol­vo­vat kůru 5krát v tří­tý­den­ních inter­va­lech. Zákrok lze absol­vo­vat i v let­ních měsí­cích. Cel­ko­vá dél­ka zákro­ku dle odví­jí od typu ošet­řo­va­né lokality.

Průběh zákroku:

 • nejsou nut­ná žád­né spe­ci­ál­ní opat­ře­ní před zákrokem
 • před zákro­kem se doko­na­le odlí­čí make-up, pří­pad­ně se očis­tí ošet­řo­va­ná část těla, na kte­rou se nane­se zne­cit­li­vu­jí­cí krém (5 % Emla)
 • na ode­zin­fi­ko­va­nou část těla se násled­ně nane­se sérum dle typu pokožky
 • zákrok pro­ve­de spe­ci­a­li­zo­va­ná sest­ra pro korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gii nebo dermatolog
 • po pro­ve­de­ném zákro­ku se nane­se zklid­ňu­jí­cí krém, pokud je ošet­řo­va­nou loka­li­tou obli­čej, tak kli­ent­ka bude ješ­tě odpo­čí­vat 20 minut na intn­ziv­ním čer­ve­ném světle
 • zákrok se dokon­čí nane­se­ním foto pro­tek­tiv­ní­ho kré­mu pro­tek­tiv­ní­ho kré­mu (SPF 50+)
 • po zákro­ku je nut­né nevy­sta­vo­vat se expo­zi­ci slun­ce a nepo­u­ží­vat na ošet­řo­va­nou loka­li­tu make-up. Dal­ší dny jsou již bez omezení
 • po zákro­ku může být ošet­řo­va­ná loka­li­ta mír­ně zarudnutá
 • zarud­nu­tí obvykle do 48 hodin ustoupí

Odpovědi na nejčastější kladené dotazy

Co je to dermaroller a k čemu dermaroller slouží?

Der­ma­roller, vále­ček na vrás­ky obsa­hu­je až 200 stov­ky mik­ro­jeh­li­ček z nere­zo­vé oce­li, kte­ré pohy­bem po pokož­ce vytvá­ře­jí kanál­ky pro vstup násled­ně roz­tí­ra­ných účin­ných látek do hlub­ších vrs­tev pokožky.

U jakých potíží se dermaroller používá?

Pou­ží­vá se na sti­mu­la­ci kolage­nu, např. při mik­ro jiz­vič­kách po akné, nebo u úbyt­ku kolage­nu při­ro­ze­nou ces­tou, např. u žen s hube­ný­mi, pro­pad­lý­mi tvá­ře­mi. K násled­né­mu ošet­ře­ní se pou­ží­va­jí sti­mu­lač­ní séra, kte­rá se hlou­bě­ji zapra­co­vá­va­jí. I pig­men­to­vé skvr­ny se pomo­cí der­ma­rolle­ru dají dob­ře rozrušit.

Jaké dermarollery používá lékař?

U léka­ře se pou­ží­va­jí k tzv. mezo­te­ra­pii der­ma­rolle­ry od veli­kos­ti jeh­li­ček 0,5 mm do 3 mm.

Je možné si dermaroller koupit na domácí použití? Jaký a k čemu?

K domá­cí­mu pou­ži­tí slou­ží der­ma­roller do veli­kos­ti jeh­li­ček od 0,2 do 0,5 mm. Při této veli­kos­ti se jed­ná o nekr­va­vou meto­du. Pou­ží­vá se na jizvy po akné, pig­men­ta­ce, u alo­pe­cie – vypa­dá­vá­ní vla­sů, kon­krét­ně alo­pe­cia andro­ge­ni­ca – hor­mo­nál­ně způ­so­be­ném tes­toste­ro­nem a alo­pe­cia are­a­ta – ložis­ko­vé vypa­dá­vá­ní vlasů.

Objevuje se u domácího ošetření dermarolerem na obličeji krev?

Domá­cí ošet­ře­ní není do krve, pou­ze do drob­ných petechií (čer­ve­né teč­ky). Do krve pou­ží­vá­me pro­fe­si­o­nál­ní váleč­ky v lékař­ských cen­t­rech, kde pra­cu­je­me od 0,5 mm až do 3 mm. Kos­me­tič­ky pra­cu­jí pou­ze do 0,5 mm, nemo­hou dělat krva­vé zákroky.

Jak často se používá dermaroller doma? Je určen na běžnou pleť?

Der­ma­roller doma se pou­ží­vá kaž­dý dru­hý den, na očiš­tě­nou pleť. Ano, je určen na běž­nou pleť.

Jak se vedou tahy dermarollerem po obličeji?

Muse­jí se přes­ně pou­ží­vat tahy do kří­že, vždy v urči­tém smě­ru. Nej­pr­ve „zorám“, pak „kápnu sérum“ a zase „zorám“.

Jaká séra a jak se aplikují do pokožky?

Vět­ši­nou dopo­ru­ču­je­me séra anti­o­xi­dač­ní nebo séra, kte­ré obsa­hu­jí kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou. Séra se násled­ně snad­ně­ji zapra­cu­jí do hlub­ších vrs­tev kůže.

Jaké jsou kontraindikace zákroku?

Sou­čas­ně pro­bí­ha­jí­cí jiné kož­ní one­moc­ně­ní v mís­tě apli­ka­ce – zánět­li­vá bak­te­ri­ál­ní či viro­vá infek­ce, napří­klad opar. Nebo pro­bí­ha­jí­cí ekzém dermatitida.

Jaká jsou režimová opatření?

Jed­ná se o zákrok, u kte­ré­ho dochá­zí k poru­še inte­gri­ty kož­ní­ho povrchu a mož­nos­ti snad­né­ho pře­no­su infek­ce do kůže, pro­to musí­me ihned po zákro­ku na ošet­ře­nou plo­chu nanést anti­sep­tic­ký krém s hoji­vým zinkem.

Cena

Cena pro­ve­de­ní u léka­ře se odví­jí od ošet­řo­va­né loka­li­ty a pou­ži­tých sér, viz­te ceník.

Cena domá­cí­ho der­ma­rolle­ru 1 200 Kč.

Zákrok je v kom­pe­ten­ci der­ma­to­lo­ga /​ sest­ry pro korek­tiv­ní dermatologii.

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MUDr. Jana Martincová
dostup­né také ze ZdravéOmlazení.cz