Informace o zpracování osobních údajů

dle čl. 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/​679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/​46/​ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)

Vaše osob­ní úda­je jsou zpra­co­vá­vá­ny ve zdra­vot­nic­ké doku­men­ta­ci v plném sou­la­du s plat­ný­mi práv­ní­mi před­pi­sy, zejmé­na v sou­la­du se záko­nem č. 372/​2011 Sb., o zdra­vot­ních služ­bách
a pod­mín­kách jejich posky­to­vá­ní (zákon o zdra­vot­ních služ­bách) a jeho pro­vá­dě­cí­mi před­pi­sy. Jejich zabez­pe­če­ní a ochra­na je zajiš­tě­na v sou­la­du s těmi­to před­pi­sy i v sou­la­du s Obec­ným naří­ze­ním pro ochra­nu osob­ních úda­jů 2016/​679.

Kro­mě mož­nos­ti pří­stu­pu k Vašim osob­ním úda­jům námi vede­ných, máte prá­vo poža­do­vat jejich opra­vu či ome­ze­ní zpra­co­vá­ní, pokud zjis­tí­te, že jsou tyto úda­je nesprávné.

V pří­pa­dě, že se domní­vá­te, že zpra­co­vá­ním osob­ních úda­jů dochá­zí k poru­še­ní Obec­né­ho naří­ze­ní na ochra­nu osob­ních úda­jů Vašich práv, máte prá­vo podat stíž­nost u Úřa­du pro ochra­nu osob­ních úda­jů, v mís­tě své­ho obvyk­lé­ho byd­liš­tě, v mís­tě výko­nu zaměst­ná­ní nebo mís­tě, kde došlo k údaj­né­mu porušení.

Posky­to­vá­ní Vašich osob­ních úda­jů je zákon­ným poža­dav­kem a máte jako paci­ent povin­nost je poskyt­nout, stej­ně jako zdra­vot­nic­ký pra­cov­ník má prá­vo je po Vás poža­do­vat. Nepo­skyt­nu­tí Vašich osob­ních úda­jů bude zna­me­nat, že správ­ce Vám nebu­de moci poskyt­nout zdra­vot­ní služ­by, a tím může dojít k poško­ze­ní Vaše­ho zdra­ví či pří­mé­ho ohro­že­ní života.