Svě­to­vá a ino­va­tiv­ní
kos­me­tic­ká značka.

Péče o pleť, kde se pro­lí­na­jí nej­no­věj­ší vědec­ké poznatky a luxus­ní ingredience

Skin­Ceu­ti­cals je ame­ric­ká znač­ka, nabí­ze­jí­cí pokro­či­lou péči o pleť s filo­zo­fií zamě­ře­nou na pre­ven­ci, ochra­nu a korek­ci pro zdra­vě a mla­dist­vě vypa­da­jí­cí pleť. Její vyso­ce účin­né pří­prav­ky, obsa­hu­jí­cí čis­té aktiv­ní lát­ky, se opti­mál­ně vstře­bá­va­jí do pokož­ky a jsou vyu­ží­vá­ny der­ma­to­lo­gy, plas­tic­ký­mi chi­rur­gy a zdra­vot­nic­ký­mi lázeň­ský­mi zaří­ze­ní­mi pro ošet­ře­ní i domá­cí péči a jako dopl­něk k este­tic­kým zákro­kům. Pomá­ha­jí redu­ko­vat znám­ky stár­nu­tí, chrá­nit zdra­vou pleť a před­chá­zet budou­cí­mu poškození.

Kon­takt­ní oso­ba: Micha­e­la Vrš­ko­vá, e‑mail: info@​lclazne.​cz, tele­fon: 542 215 306.

Na násle­du­jí­cím odka­zu nalez­ne­te naše vše­o­bec­né pod­mín­ky.