Eliška Břoušková

ředi­tel­ka

Profesní kariéra

1988 – 1997I. inter­ní kli­ni­ka a ARO Fakult­ní nemoc­ni­ce u sv. Anny, Brno
1998 – 2012Agen­tu­ra Fes­ta – Let­ní kur­zy ang­lič­ti­ny, Brno
2009 – 2012Uni­ver­zi­ta Tomá­še Bati Zlín, Fakul­ta huma­nit­ních stu­dií, soci­ál­ní pedagogika
2013 – 2014vedou­cí soci­ál­ní péče Domov seni­o­rů Mod­ři­ce a.s.
2015 – 2017refe­rent kon­t­ro­lor KÚ JMK, odbor zdravotnictví
od 2017Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • ukon­če­ní stu­dia MBA – manage­ment ve zdra­vot­nic­tví (CEMI, 2021)
  • dopl­ňu­jí­cí peda­go­gic­ké stu­di­um, kva­li­fi­ka­ce uči­te­le vše­o­bec­ně vzdě­lá­va­cích před­mě­tů pro SŠ (Uni­ver­zi­ta T. Bati ve Zlí­ně, 2009)
  • poma­tu­rit­ní spe­ci­a­li­zač­ní stu­di­um – spe­ci­a­li­za­ce ARIP (NCO NZO Brno, 1995)

Přednášková činnost

  • „Jak se při­pra­vit na kon­t­ro­lu kraj­ské­ho úřa­du” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Vel­ké Bílo­vi­ce 2017)

Členství v odborných společnostech

  • regis­tro­va­ná vše­o­bec­ná sestra