Ellen Cherynová

prak­tic­ká sestra 

Profesní kariéra

2017 — 2020Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Kroměříž
2020Kro­mě­říž­ská nemoc­ni­ce a.s, Orto­pe­dic­ké oddě­le­ní – pozi­ce sanitáře
2022Vojen­ská nemoc­ni­ce Brno – Inter­ní odd A
od 2022Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče