Eva Březinová

lékař – dermatovenerolog

Profesní kariéra

2010ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
od 20101. der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká kli­ni­ka, Fakult­ní nemoc­ni­ce u sv. Anny, Brno
od 2016Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Atestace

 • 2015 – dermatovenerologie
 • 2018 – ukon­če­ní dok­tor­ské­ho stu­dia LF MU Brno, Ph.D.

Další vzdělávání, certifikáty

 • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou

Přednášková činnost

 • „Suple­men­ta v anti­a­ging tera­pii (mýty a prav­dy)” - (ON IN UNDER SKIN 2021 – Kurdějov)
 • „Mož­nos­ti mezo­te­ra­pie pro kos­me­tic­ký salon – der­ma­pen” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Pra­ha 2020)
 • „Nein­va­ziv­ní tera­pie kož­ních nádo­rů” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Vel­ké Bílo­vi­ce 2019)
 • „Kož­ní reak­ce a one­moc­ně­ní RS z pohle­du léka­ře – der­ma­to­lo­ga” (RS 2017 – „Gene­ti­ka, těho­ten­ství, pedi­atrie a RS“, Brno 2017)
 • „Podo­lo­gie v der­ma­to­lo­gic­ké pra­xi” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Vel­ké Bílo­vi­ce 2017) – video

Členství v odborných společnostech

 • Čes­ká lékař­ská komora
 • Čes­ká aka­de­mie der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie (ČADV)
 • Čes­ká der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost (ČLS JEP)
 • Euro­pe­an Aca­de­my od Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gy (EADV)
 • Euro­pe­an Soci­e­ty for Der­ma­to­lo­gi­cal Research (ESDR)