Gabriela Komínková

prak­tic­ký lékař pro dospělé

Profesní kariéra

2009 – 2011Gym­ná­zi­um Slo­van­ské náměstí
2017ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
2017 – 2019inter­ní oddě­le­ní Nemoc­ni­ce Vyškov
od 2019Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče
2020Mož­nos­ti vyu­ži­tí tapin­gu v kom­plex­ní léč­bě oto­ků a boles­tí (2020).

Atestace

  • 2021 – ates­ta­ce v obo­ru vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství 

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora
  • Mla­dí praktici