Josef Zemek

prak­tic­ký lékař pro dospělé

Profesní kariéra

2017ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
2017–2018oddě­le­ní nemo­cí očních a opto­me­t­rie, FNUSA
od 2018Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Atestace

  • 2021 – vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství

Další vzdělávání, certifikáty

  • Novin­ky v tele­me­di­cí­ně – Péče o paci­en­ta s hyper­ten­zí – IPVZ 2021
  • Psy­cho­so­ma­ti­ka pro léka­ře – IPVZ 2020
  • Lymeská borre­li­ó­za a chla­my­di­o­vé infek­ce v ordi­na­ci prak­tic­ké­ho léka­ře – IPVZ 2019
  • Raci­o­nál­ní indi­ka­ce labo­ra­tor­ních vyšet­ře­ní v dia­gnos­ti­ce infek­cí – IPVZ 2019
  • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
  • Stát­ní jazy­ko­vá zkouš­ka z ang­lič­ti­ny – cer­ti­fi­kát pro úro­veň B2

Členství v odborných společnostech

  • Mla­dí Prak­ti­ci, Čes­ká lékař­ská komora
  • Čes­ká lékař­ská komora