Josef Zemek

prak­tic­ký lékař pro dospělé

Profesní kariéra

2017 ukon­če­ní LF MU Brno, obor vše­o­bec­né lékařství
2017–2018 oddě­le­ní nemo­cí očních a opto­me­t­rie, FNUSA
od 2018 Národ­ní Cen­t­rum Tká­ní a Buněk a.s.
od 2018 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Atestace

  • 2021 – vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství

Další vzdělávání, certifikáty

  • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
  • Stát­ní jazy­ko­vá zkouš­ka z ang­lič­ti­ny – cer­ti­fi­kát pro úro­veň B2

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora