Karolína Bortelová

lékař – dermatovenerolog

Profesní kariéra

2017ukon­če­ní LF MUNI Brno, obor Vše­o­bec­né lékařství
2017 – 2019I. Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká kli­ni­ka, Fakult­ní nemoc­ni­ce u sva­té Anny Brno
2018 – 2019asi­s­tent, Masa­ry­ko­va univerzita
od 2019Kož­ní oddě­le­ní Pedi­at­ric­ké kli­ni­ky, Fakult­ní nemoc­ni­ce Brno
od 2019Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Další vzdělávání, certifikáty

  • Stát­ní jazy­ko­vá zkouš­ka z ang­lic­ké­ho jazy­ka – úro­veň B2

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora
  • Čes­ká aka­de­mie der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie (ČADV)
  • Čes­ká der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká spo­leč­nost (ČLS JEP)
  • Euro­pe­an Aca­de­my od Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gy (EADV)