Anna Žáková

lékař – dermatovenerolog 

Profesní kariéra

2017Dokon­če­no stu­di­um LF MU Brno, obor Vše­o­bec­né lékařství
od 2017 Lékař I. der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká kli­ni­ka, Fakult­ní nemoc­ni­ce u sv. Anny, Brno
od 2017Asi­s­tent­ka na Lékař­ské fakul­tě Masa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v Brně
od 2017 Dok­tor­ské stu­di­um Lékař­ské fakul­ty Masa­ry­ko­vy uni­ver­zi­ty v obo­ru
Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie – zamě­ře­né na bio­lo­gic­kou tera­pii psoriázy
od 2021 Lékář­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče, Brno

Další vzdělávání, certifikáty

  • 2010 Matu­ri­ta ze špa­něl­ské­ho a ang­lic­ké­ho jazyka
  • 2020 Cer­ti­fi­kát o absol­vo­vá­ní základ­ní­ho kme­ne v obo­ru Dermatovenerologie

Přednášková činnost

  • Pra­vi­del­ná výu­ka der­ma­to­lo­gie stu­den­tům LF MU – magis­ter­ských a baka­lář­ských oborů
  • Účast na Národ­ním Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­kém kon­gre­se (před­náš­ky, postery)

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora
  • Euro­pe­an Aca­de­my od Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gy (EADV)