Pavel Trojan

lékař – urolog

Profesní kariéra

1996ukon­če­ní 1. LF UK Pra­ha, vše­o­bec­né lékařství
1996 – 1997lékař posád­ko­vé ošetřovny
1997 – 2001uro­lo­gic­ké oddě­le­ní, Nemoc­ni­ce Jihlava
od 2002uro­lo­gie, vedou­cí oddě­le­ní, FNuSA Brno
od 2013Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče s.r.o.

Atestace

  • 2001 – urologie

Další vzdělání, certifikáty

  • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komorou
  • Aktu­ál­ní tren­dy v hor­mo­nál­ní léč­bě kar­ci­no­mu pro­sta­ty (Čes­ká uro­lo­gic­ká spo­leč­nost ČLS JEP, 2013)
  • Léč­ba erek­til­ní dys­funk­ce (Čes­ká lékař­ská komo­ra, 2011)
  • Kar­ci­nom pro­sta­ty a metastá­zy v kos­tech (NCO NZO Brno – kated­ra vzdě­lá­vá­ní léka­řů, 2009)
  • Kurz – Uro­dy­na­mi­ka (NCO NZO Brno – kated­ra vzdě­lá­vá­ní léka­řů, 2006)

Spe­ci­a­li­zu­je se zejmé­na na chi­rur­gic­kou, per­ku­tán­ní a endo­sko­pic­kou léčbu močo­vých kame­nů – urolitiázy.

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora