Petra Hájková

koor­di­ná­tor kva­li­ty a péče, vše­o­bec­ná sest­ra

Profesní kariéra

1994 – 1998  Střed­ní zdra­vot­nic­ká ško­la Brno
1998 vše­o­bec­ná sest­ra
1998 – 1999 neu­ro­chi­rur­gie ARO FNUSA
1999 – 2002 inter­ní ambu­lan­ce MUDr. Ale­xan­dra Lud­ko­vá
2003 trau­ma­to­lo­gie JIP Úra­zo­vá nemoc­ni­ce Brno
2003 neu­ro­chi­rur­gie JIP Nemoc­ni­ce na Homol­ce
2003 – 2005  zub­ní ambu­lan­ce MUDr. Kamil Beneš
2006 zub­ní ambu­lan­ce MUDr. Blan­ka Sto­ja­no­vi­čo­vá
2007 paro­don­to­lo­gie MUDr. Ing. Tomáš Hala­ba­la
2007 – 2010 zub­ní ambu­lan­ce MUDr. Simo­na Trtí­ko­vá
2010 – 2019 Sto­ma­to­lo­gic­ká kli­ni­ka K11
od 2019 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, certifikáty

  • Medik8 pro­fes­si­o­nal – Pro­fes­si­o­nal Solu­ti­ons Facial Tech­niques (2019)
  • Manage­ment léč­by one­moc­ně­ní orál­ních sliz­nic (2018)
  • Reci­di­vu­jí­cí afty, boles­ti­vé úst­ní kout­ky a her­pe­tic­ké one­moc­ně­ní v duti­ně úst­ní (2010)
  • Whi­te­ning Acce­le­ra­tor pro ordi­nač­ní běle­ní zubů (2006)
  • Hygi­e­nic­ko-epi­de­mi­o­lo­gic­ký režim v ambu­lant­ních zdra­vot­nic­kých zaří­ze­ních (2005)