Soňa Švagriková

vše­o­bec­ná sest­ra, lymfoterapeut

Profesní kariéra

2003 – 2007  Střed­ní prů­mys­lo­vá ško­la che­mic­ká Brno
2007 – 2013 ITW PRONOVIA, s.r.o.
2013 – 2015 kli­ni­ka popá­le­nin a rekon­strukč­ní chi­rur­gie FN Brno
2015 – 2016 psy­chi­at­ric­ká kli­ni­ka FN Brno
2016 – 2019 Vyš­ší odbor­ná ško­la zdra­vot­nic­ká Brno
2019 vše­o­bec­ná sestra
od 2019 Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ, certifikáty

  • Cer­ti­fi­ko­va­ný kurz Tech­ni­ky míz­ní dre­ná­že (NCO NZO Brno, 2019)