Veronika Kostková

koor­di­ná­tor­ka recep­ce, asistentka

Profesní kariéra

2005 ‑2009Střed­ní ško­la ces­tov­ní­ho ruchu
2009 – 2012Vyso­ká ško­la pod­ni­ká­ní VŠP
2015 – 2017Vysok ško­la New­ton Colle­ge – říze­ní lid­ských zdrojů
od 2021Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče