Zuzana Veselá

lékař – der­ma­to­ve­ne­ro­log

Profesní kariéra

2001 ukon­če­ní LF UK v Bra­ti­sla­vě, obor vše­o­bec­né lékař­ství
2002 – 2015 post­gra­du­ál­ní stu­di­um se zamě­ře­ním na gene­ti­ku ato­pic­ké der­ma­ti­ti­dy
od 2007 1. der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­ká kli­ni­ka, Fakult­ní nemoc­ni­ce u sv. Anny, Brno
od 2013 Lékář­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče, Brno

Atestace

 • 2012 – der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie
 • 2015 – ukon­če­ní dok­tor­ské­ho stu­dia LF MU Brno, Ph.D.

Další vzdělávání, certifikáty

 • Diplom celo­ži­vot­ní­ho vzdě­lá­vá­ní udě­le­ný Čes­kou lékař­skou komo­rou
 • apli­ka­ce botu­lo­to­xi­nu
 • che­mic­ký pee­ling
 • apli­ka­ce výpl­ňo­vých mate­ri­á­lů, kyse­li­ny hya­lu­ro­no­vé
 • apli­ka­ce mezo­ni­tí
 • apli­ka­ce vyý­pl­ňo­vých mate­ri­á­lů
 • injekč­ní apli­ka­ce mezo­te­ra­pie
 • plazma­te­ra­pie
 • drob­né chi­ru­gic­ké zákro­ky, kož­ní biop­sie a exci­ze
 • Vital injec­tor, cév­ní laser, CO2 laser
 • kar­bo­xy­te­ra­pie

Přednášková činnost

 • „Reti­no­i­dy a jejich deri­vá­ty v der­ma­to­lo­gii” (On in under skin, T.E.O. Con­sul­ting, Vel­ké Bílo­vi­ce 2019)

Členství v odborných společnostech

 • Čes­ká lékař­ská komo­ra