Chemický peeling balíček 3 ošetření

Tou­ží­te po bez­chyb­né ple­ti, ale bojí­te se chi­rur­gic­kých zákro­ků?
Vyzkou­šej­te che­mic­ký pee­ling – nein­va­ziv­ní meto­du, kte­rá omla­zu­je, rege­ne­ru­je, barev­ně sjed­no­cu­je a roz­jas­ňu­je pleť. Ošet­ře­ní si umí pora­dit s jem­ný­mi vrás­ka­mi, vyhla­dí jiz­vič­ky po akné a odstra­ní také pig­men­to­vé skvr­ny. Je vhod­né pro všech­ny typy ple­ti, pří­z­ni­vě půso­bí na stár­nou­cí i pří­liš mast­nou pokož­ku.
Pod­zim je ide­ál­ním obdo­bím pro apli­ka­ci che­mic­ké­ho pee­lin­gu, kte­rý ošet­ří Vaši pokož­ku důklad­ně­ji než kla­sic­ké kos­me­tic­ké ošet­ře­ní.
Pro vět­ší a déletr­va­jí­cí efekt je vhod­né ošet­ře­ní apli­ko­vat 3x po 10 – 14 dnech.

Akné pee­ling
- pee­ling pro­ti akné, kte­rý boju­je hned na třech úrov­ních: redu­ku­je ucpa­né póry, eli­mi­nu­je pupín­ky, a navíc půso­bí pro­ti záně­tu. Zbav­te se akné a zabraň­te jeho dal­ší­mu výsky­tu.
Bělí­cí pee­ling
- nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob, jak dosáh­nout jas­něj­ší­ho a rov­no­měr­né­ho tónu ple­ti, zbav­te se hyper­pig­men­ta­ce a obnov­te hor­ní vrst­vu pokož­ky.
Anti agin­go­vý pee­ling
- redu­ku­je jem­né vrás­ky a rýhy. Odstra­ňu­je nedo­ko­na­los­ti a zane­chá pokož­ku jem­nou a zregenerovanou.

Balí­ček 3 ošet­ře­ní Kč 3 000,-

Jed­no ošet­ře­ní Kč 1 100,-

Běžná cena: 3 300 Kč
za akční cenu 3 000 Kč