Urologie

Ordi­na­ce posky­tu­je pre­ven­tiv­ní péči, dia­gnos­ti­ku včet­ně cysto­sko­pie a léčbu uro­lo­gic­kých onemocnění.

  • Dia­gnos­ti­ka a léč­ba BPH – benig­ní pro­sta­tic­ké hyperplazie
  • Pre­ven­ce nádo­ro­vé­ho one­moc­ně­ní prostaty
  • Péče o paci­en­ty s močo­vý­mi kameny
  • Uro-onko­lo­gic­ká dia­gnos­ti­ka a dispen­za­ri­za­ce, včet­ně cystoskopie
  • Péče o paci­en­ty s uro­in­fek­ty a močo­vou inkontinencí
  • Andro­lo­gie a erek­til­ní dysfunkce
  • Drob­né chi­rur­gic­ké zákro­ky v uro­lo­gic­ké oblasti