Peelingová ošetření

Na začá­tek pod­zi­mu jsme pro Vás při­pra­vi­li pee­lin­go­vá ošet­ře­ní od Neostra­ty. Po ošet­ře­ní che­mic­kým­pe­e­lin­gem dochá­zí k vizu­ál­ní­mu zjem­ně­ní a hlad­kos­ti pokož­ky, vyrov­ná­níod­stí­nu, zmen­še­ní výsky­tu vidi­tel­ných nedo­ko­na­los­tí a zvý­raz­ně­ní při­ro­ze­né­ho­ja­su. Nabí­zí­me základ­ní pee­lings kyse­li­nou man­dlo­vou gly­ko­lo­vou pro mla­dist­vé do 25 let s aknóz­ní pletí,1ošetření za 750 Kč, balí­ček 5 seze­ní za zvý­hod­ně­nou cenu 3 500 Kč.

Kla­sic­ký pee­ling je urče­ný k ošet­ře­ní pig­men­to­vých skvrn,zjemňuje tex­tu­ru kůže, vyhla­zu­je póry. Napo­má­há obno­vě kůže po nežá­dou­cích­účin­cích UV záře­ní. Cena jed­no­ho ošet­ře­ní je 1 500 Kč, balí­ček tří ošet­ře­ní 4 000Kč.

Novin­kou je spe­ci­ál­ní pee­ling s Reti­no­lem s jedi­neč­ným oka­mži­tý­me­fek­tem bez nut­nos­ti dlou­ho­do­bé rege­ne­ra­ce, kte­rý je vhod­ný pro exfo­li­a­ci azlep­še­ní vzhle­du jem­ných linek a vrá­sek, má oka­mži­tý anti age efekt. Zlep­šu­je­po­va­d­lost pokož­ky a sou­čas­ně pod­po­ru­je jas­ný, vyrov­na­ný a čis­tý cel­ko­vý vzhled­po­kož­ky. Cena za jed­no ošet­ře­ní je 2 000 Kč, zvý­hod­ně­ná cena za tři­o­šet­ře­ní je 5 000 Kč. 

Ošet­ře­ní trva­jí 30 minut a jevhod­né je absol­vo­vat v roz­me­zí 2 – 3 týd­nů. Dle zájmu lze dopl­nit ošet­ře­ní apli­ka­cí svět­la pro zklid­ně­ní pokožky.