Preventivní podávání vitamínu C

Co pro sebe může­te udě­lat v době zvý­še­né­ho rizi­ka viro­vé náka­zy? Buď­te o krok napřed před viry a bak­te­ri­e­mi. Vyu­žij­te anti­o­xi­dant­ní účin­ky intra­venóz­ní apli­ka­ce vita­mí­nu C na posí­le­ní Vaší imu­ni­ty v prů­bě­hu viro­vých epi­de­mií. 
Apli­ka­cí lze dosáh­nout zvý­še­né hla­di­ny vita­mí­nu C a tím dojde k posí­le­ní a nastar­to­vá­ní při­ro­ze­né imu­ni­ty Vaše­ho orga­nis­mu s jas­ně pro­ká­za­ný­mi účin­ky. Pre­ven­tiv­ní podá­vá­ní vita­mí­nu C infuz­ní ces­tou výraz­ně posí­lí imu­nit­ní sys­tém Vaše­ho těla. Nedo­sta­tek vita­mí­nu C se pro­je­vu­je pře­de­vším naru­še­nou funk­cí imu­ni­ty a zvý­še­nou vní­ma­vos­tí k bak­te­ri­ál­ním a viro­vým infek­cím.
Dopo­ru­ču­je­me 3 apli­ka­ce infu­ze, kte­ré trva­jí cca 15 minut a 1 x za 3 dny. Kon­tra­in­di­ka­ce (nelze apli­ko­vat) – pou­ze paci­en­tům trpí­cím čas­tý­mi led­vi­no­vý­mi kame­ny. 
Vhod­né pro dospě­lé od 18 let, lze apli­ko­vat i paci­en­tům s jiný­mi při­dru­že­ný­mi one­moc­ně­ní­mi. 
Nyní nabí­zí­me za zvý­hod­ně­nou cenu balí­ček 3 x 1 100,-, více infor­ma­cí dosta­ne­te u naše­ho zdra­vot­nic­ké­ho per­so­ná­lu na tel. 542 215 306, 734 202 436 nebo info@​lclazne.​cz

Dal­ší infor­ma­ce nalez­ne­te Face­boo­ku