Mineral Eye UV Defense SPF 30

999 

100% minerální pěna, která se nedostane do očí a chrání jemné oční okolí včetně víček.

Kategorie:

Popis

Tato mine­rál­ní oční SPF pěna chrá­ní, vylep­šu­je a opti­ma­li­zu­je celé oční oko­lí včet­ně oční­ho víčka.

Mine­ral Eye UV Defen­se posky­tu­je širo­kospek­t­rál­ní UV ochra­nu, kte­rá neste­če do očí. Sjed­no­cu­jí­cí odstín zvý­raz­ňu­je tón ple­ti a záro­veň vytvá­ří hlad­kou, opti­mál­ní bázi pro nane­se­ní make-upu.

 • 100% mine­rál­ní báze.
 • Širo­kospek­t­rál­ní UVA/​UVB ochrana.
 • Slo­že­ní, kte­ré neste­če do očí.
 • Čirý, uni­ver­zál­ní odstín vhod­ný pro všech­ny typy pleti.
 • Pro­ka­za­tel­ně bez­peč­ný pro pou­ži­tí v oblas­ti od obo­čí po líc­ní kost, dokon­ce i na oční víčko.
 • Pomá­há cit­li­vé pokož­ce kolem očí, aby se cíti­la příjemněji.
 • Navr­že­no spe­ci­ál­ně pro ten­čí a cit­li­věj­ší struk­tu­ru pokož­ky kolem očí.

 

Hlav­ní složky

 • Oxid tita­ni­či­tý,
 • okys­li­če­ný křemík,
 • prů­svit­né barev­né sféry,
 • cera­mi­dy.

 

Zalo­že­né na vědě

Ten­to opa­lo­va­cí krém tes­to­va­ný oftal­mo­lo­gy obsa­hu­je 100% mine­rál­ní fil­try a díky své tex­tu­ře nesté­ká do očí. Záro­veň posky­tu­je vyso­ce širo­kospek­t­rál­ní ochra­nu opti­ma­li­zo­va­nou pro jem­nou pokož­ku kolem očí a je bez­peč­ný pro všech­ny typy pleti.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te den­ně na celé oční oko­lí včet­ně jem­ných linek, očních víček a pod očima.