Mineral Radiance UV Defense SPF 50

1 149 

100% minerální ultračirá tekutina chrání a zvyšuje zářivost pleti.

Kategorie:

Popis

Ten­to leh­ká teku­ti­na se 100% mine­rál­ní­mi fil­try posky­tu­je širo­kospek­t­rál­ní UV ochra­nu. Její slo­že­ní záro­veň zlep­šu­je při­ro­ze­ný tón ple­ti a zvy­šu­je cel­ko­vou jasnost.

  • Vhod­ný pro nor­mál­ní, smí­še­nou, suchou a cit­li­vou pleť
  • Kož­ní pro­blém: stár­nu­tí, nerov­no­měr­ný tón ple­ti, cit­li­vá pleť

 

Hlav­ní složky

100% mine­rál­ní filtry

 

Zalo­že­né na vědě

Širo­kospek­t­rál­ní opa­lo­va­cí krém, kte­rý pod­po­ru­je při­ro­ze­ný tón pleti.

 

Pou­ži­tí

Před vysta­ve­ním slun­ci pro­tře­pej­te a poté nanes­te dosta­teč­né množ­ství. Naná­šej­te opa­ko­va­ně, vyhně­te se oční­mu oko­lí. Kro­mě pou­ží­vá­ní slu­neč­ní ochra­ny je při poby­tu na slun­ci nezbyt­né dbát na dal­ší opat­ře­ní. Nad­měr­né vysta­ve­ní slun­ci je nebez­peč­né. Kojen­ce a malé děti chraň­te před přímým slu­neč­ním zářením.

Nezů­stá­vej­te na slun­ci pří­liš dlou­ho, ani v pří­pa­dě kdy pou­ží­vá­te opa­lo­va­cí krém, pro­to­že ani ten neza­jis­tí 100% ochra­nu. Opa­lo­va­cí pří­pra­vek nanes­te těs­ně před vysta­ve­ním slunci.

Naná­šej­te opa­ko­va­ně a ve vel­kém množ­ství pro zacho­vá­ní ochra­ny, zejmé­na po pla­vá­ní, poce­ní nebo vysu­še­ní ručníkem.