Retinol 1.0

2 799 

Vysoce koncentrovaný krém s čistým retinolem pro zkušené uživatele retinolu zmírňuje výskyt pórů, viditelné známky stárnutí a zároveň minimalizuje pupínky.

Kategorie:

Popis

Reti­nol 1.0 je ide­ál­ní pro pro­ble­ma­tic­kou a slun­cem poško­ze­nou pleť, kte­rá má již zku­še­nos­ti s Reti­no­lem 0.5. Ten­to noč­ní krém, navr­že­ný s nej­vyš­ší kon­cen­t­ra­cí 1,0 % čis­té­ho reti­no­lu, je vylep­šen o nej­no­věj­ší sta­bi­li­zač­ní a apli­kač­ní tech­no­lo­gie pro zajiš­tě­ní stá­lé­ho a rov­no­měr­né­ho uvol­ňo­vá­ní maxi­mál­ní dostup­né kon­cen­t­ra­ce. Je pro­ká­zá­no, že Reti­nol 1.0 sni­žu­je výskyt jem­ných linek, vrá­sek a zabar­ve­ní pokož­ky a záro­veň mini­ma­li­zu­je výskyt pupín­ků a pórů.

  • Pod­po­ru­je pro­ces obno­vy buněk
  • Zlep­šu­je vzhled jem­ných linek, vrá­sek, zabar­ve­ní, pórů a skvrn.
  • Navr­žen pro zmír­ně­ní iri­ta­ce čas­to spo­jo­va­né s pou­ží­vá­ním reti­no­lo­vých obli­čejo­vých krémů.
  • Spe­ci­ál­ně upra­ve­né bale­ní zacho­vá­vá plný poten­ci­ál retinolu.
  • Neko­me­do­gen­ní, bez par­fe­ma­ce, bez lepku.
  • Vhod­ný pro pleť, kte­rá má již zku­še­nos­ti s Reti­no­lem 0.5.

 

Hlav­ní složky

  • 1,0% Reti­nol
  • Zklid­ňu­jí­cí směs

 

Zalo­že­né na vědě

Lokál­ní reti­no­ly jsou širo­ce pou­ží­vá­ny der­ma­to­lo­gy, pro­to­že napo­má­ha­jí v boji pro­ti vizu­ál­ním účin­kům stár­nu­tí, jako jsou vrás­ky, ochab­lost a změ­na bar­vy ple­ti. Reti­no­ly urych­lu­jí pro­ces obno­vy buněk, a tak také sjed­no­cu­jí skvr­ny a sta­hu­jí póry. Mole­ku­la reti­no­lu je vyso­ce cit­li­vá a náchyl­ná k roz­pa­du, pokud není řád­ně chráněna.

Reti­nol 1.0 vyu­ží­vá opti­ma­li­zo­va­ný sys­tém podá­ní a ochran­né bale­ní k zajiš­tě­ní sta­bi­li­ty a účin­nos­ti čis­té­ho reti­no­lu. Ten­to reti­no­lo­vý noč­ní krém pra­cu­je s při­ro­ze­nou lipi­do­vou struk­tu­rou pokož­ky a opti­mál­ně se vstřebává.

 

Pou­ži­tí

Naná­šej­te večer, v množ­ství o veli­kos­ti hráš­ku na vyčiš­tě­nou, suchou pokož­ku, vyhně­te se oblas­ti očí a rtů. Před apli­ka­cí dal­ších pří­prav­ků péče o pleť nech­te pro­dukt vstře­bat. Omez­te počá­teč­ní pou­ži­tí na jed­nou nebo dva­krát týd­ně, postup­ně zvy­šuj­te frek­ven­ci na kaž­dou dru­hou noc, poté na kaž­dou noc pod­le tole­ran­ce. Novým uži­va­te­lům se nej­pr­ve dopo­ru­ču­je začít s Reti­no­lem 0.3 pro zís­ká­ní kož­ní tolerance.

Reti­nol může zvý­šit foto­sen­zi­ti­vi­tu. Při pou­ží­vá­ní toho­to pro­duk­tu vždy pou­ží­vej­te širo­kospek­t­rál­ní opa­lo­va­cí krém s vyso­kou ochranou.
Pre­ven­tiv­ně by pří­prav­ky s reti­no­lo­vým kré­mem nemě­ly pou­ží­vat těhot­né ženy nebo ženy, kte­ré plá­nu­jí v blíz­ké budouc­nos­ti otě­hot­nět. Ačko­li nee­xis­tu­jí žád­né ana­lý­zy o tom, že by topic­ký reti­nol měl jaký­ko­li nega­tiv­ní vliv na vývoj plo­du, vždy se nej­pr­ve poraď­te se svým lékařem.