Milí pacienti,

pře­je­me všem poklid­né svát­ky a dovo­lu­je­me si ozná­mit, že v pon­dě­lí 23.12. 2019 prak­tic­ký lékař neor­di­nu­je. Na Sil­vest­ra 31. 12. 2019 pro urgent­ní paci­en­ty bude prak­tic­ký lékař ordi­no­vat 7:00 – 12:00. Mezi svát­ky je pra­cov­ní doba nezmě­ně­na. Pře­je­me všem hod­ně zdra­ví v novém roce.

Publikováno 19. 12. 2019

Ocenění „Zlatý Glóbus”

5–7.12.2019 se konal mezi­ná­rod­ní kon­gres v Žili­ně pořá­da­ný Slo­ven­skou der­ma­to­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí Der­ma­pár­ty 2019.
Pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., se aktiv­ně zúčast­ni­la s před­náš­kou „Kom­pli­ka­ce výpl­ňo­vých materiálů”.
V rám­ci letoš­ní­ho jubi­lej­ní­ho 20. roč­ní­ku byl udě­lo­ván „Zla­tý Glo­bus” za dlou­ho­do­bý odbor­ný pří­nos této mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci. Toto oce­ně­ní pře­vza­la řada kole­gů z celé­ho svě­ta. Za čes­kou repub­li­ku byl „Zla­tý Glo­bus” udě­len prim. MUDr. Pet­ře Tro­ja­no­vé, dal­ší­mi oce­ně­ný­mi jsou MUDr. Caba­lo­vá, MUDr. Nevo­ra­lo­vá, MUDr. Pásková.

Publikováno 19. 12. 2019

Očkování proti chřipce

Po výpad­ku očko­va­cích látek na chřip­ku jsme opět záso­be­ni a očku­je­me. Neza­po­mí­nej­te na pre­ven­ci a přijď­te se nechat naočkovat.

Publikováno 14. 11. 2019

Nabízíme novinku v péči o pleť

Při­pra­vi­li jsme pro Vás nová ošet­ře­ní Hyd­ro­fa­cial, vybrat si může­te ze tří balíč­ků – HF Expres, HF Sil­ver a HF Gold. Ošet­ře­ní zahr­nu­je hloub­ko­vé čiš­tě­ní, apli­ka­ci a zapra­co­vá­ní spe­ci­ál­ních sér, HIGH FREQUENCY, kte­rá pod­po­ru­je pro­kr­ve­ní ple­ti, ULTRASONIC – mik­ro­ma­sáž, jež eli­mi­nu­je stár­nu­tí buněk, apli­ka­ci svět­la. Po ošet­ře­ní bude Vaše pleť elas­tic­ká a září­cí, vyčiš­tě­ná a hyd­ra­to­va­ná. Pečuj­te o sebe, objed­ná­vat se může­te ces­tou recep­ce 542215306, kde také dosta­ne­te podrob­né infor­ma­ce k jed­not­li­vým ošetřením.

Publikováno 8. 11. 2019

Akční nabídka

Mno­ho mužů i žen má pro­blémy s padá­ním, říd­nu­tím a cel­ko­vou kva­li­tou vla­sů. Při­pra­vi­li jsme pro Vás nad­stan­dard­ní ošet­ře­ní za pří­z­ni­vou cenu. Během 4 jed­not­li­vých seze­ní Vám budou apli­ko­vá­ny meso­te­ra­pe­u­tic­ké smě­si cer­ti­fi­ko­va­ných pro­duk­tů: oli­go­pep­ti­dy s vita­mí­ny a koen­zy­my, kme­no­vé buň­ky a Hair filler. Po apli­ka­ci budou vla­sy sti­mu­lo­vá­ny k růstu, vyži­ve­né kom­plexy vita­mí­nů a oli­go­pep­ti­dů a růsto­vých fak­to­rů. Balí­ček obsa­hu­je cer­ti­fi­ko­va­né pro­duk­ty, kte­ré před­sta­vu­jí svě­to­vou medi­cín­skou špič­ku v tera­pii vla­so­vých one­moc­ně­ní. Apli­ku­jí se v tří­tý­den­ních inter­va­lech. Tato ošet­ře­ní nyní nabí­zí­me v limi­to­va­né nabíd­ce: 4 seze­ní za 7 000 Kč. Původ­ní cena 10 500 Kč. Akce pla­tí do 31. 10. 2019.

Publikováno 15. 10. 2019

workshop v gruzínské Tbilisi

prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá se zúčast­ni­la mezi­ná­rod­ní­ho pra­cov­ní­ho worksho­pu v gru­zín­ské Tbi­li­si. Tech­ni­ku nito­ve­ho lif­tingu Aptos se zde uči­la od nej­vět­ších odbor­ní­ků pod vede­ním prof. Sulamanidzeho.

Publikováno 10. 10. 2019

Podzimní ošetření

Pod­zim je ide­ál­ní obdo­bí nare­ge­ne­ra­ci ple­ti. Pečuj­te o sebe a vyber­te si pee­ling dle Vašich potřeb zaje­di­neč­nou zavá­dě­cí cenu. Nabí­zí­me pee­ling na pro­ble­ma­tic­kou aknóz­ní pleť,bělící pee­ling na pig­men­ta­ce, kte­rý je po let­ních měsí­cích obzvlášť vhod­ný ata­ké anti age pee­ling na omla­ze­ní a pro­zá­ře­ní ple­ti. Při­ví­tej­te pod­zims akč­ní cenou. Ošet­ře­ní absol­vu­je­te ve 14denních inter­va­lech. Zaje­di­neč­nou bez­kon­ku­renč­ní cenu 2 400 Kč zís­ká­te 4 + 1 ošet­ře­ní zdar­ma +měsíč­ní rege­ne­rač­ní vita­mí­no­vou kůru od Medik8 zdarma.

Publikováno 8. 10. 2019

Školení – Novinky Dr.Belter 2019

Naše lékař­ky vystou­pí se svý­mi pří­spěv­ky na semi­ná­ři Novin­ky Dr. Bel­ter, kte­rý se koná v pátek 18.10.2019 Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. pří­tom­né sezná­mí s Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gií v rukou odbor­ní­ka – léka­ře a MUDr. Zuza­na Vese­lá, Ph.D. pro­ško­lí téma Péče o pro­ble­ma­tic­kou pleť, kuper­ó­za, rosa­cea. Pro­gram školení.

Publikováno 4. 10. 2019

Očkování proti chřipce

Chřip­ka před­sta­vu­je závaž­ný zdra­vot­nic­ký pro­blém, kte­rý může­kaž­do­roč­ně při­spět k těž­kým one­moc­ně­ním, hospi­ta­li­za­cím, úmr­tím avý­znam­né­mu sní­že­ní pro­duk­ti­vi­ty. Očko­vá­ní je nej­e­fek­tiv­něj­ší způ­sob, jakchřip­ce pře­de­jít. Nyní je ide­ál­ní čas se nechat naoč­ko­vat, obrať­te se na své­ho­prak­tic­ké­ho léka­ře. U nás již očkujeme.

Publikováno 17. 9. 2019

5CC kongres v Barceloně

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., se prá­vě účast­ní 5CC mezi­ná­rod­ní­ho kon­gre­su v Barceloně.


Publikováno 30. 8. 2019