Studentská akce na Hydrafacial

Akce pla­tí pro stu­den­ty od 15 do 26 let. Před ošet­ře­ním je tře­ba dolo­žit kar­tu ISIC nebo potvr­ze­ní o studiu.

Vhod­né pro kli­en­ty s pro­ble­ma­tic­kou, mast­nou, aknóz­ní ple­tí a roz­ší­ře­ný­mi póry. Dél­ka ošet­ře­ní je 30 minut za výhod­nou cenu 450 Kč.