1. ročník Skin Care Academy

1. ročník Skin Care Academy

Ve čtvr­tek 20. 10. 2022 hos­ti­la Pra­ha 1. roč­ník Skin Care Aca­de­my, kte­rou pořá­da­la Spo­leč­nost korek­tiv­ní a este­tic­ké der­ma­to­lo­gie ČLS JEP, z.s., ve spo­lu­prá­ci s Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­kou kli­ni­kou 3. LF UK a FNKV.

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, zde vystou­pi­la s téma­tem: Kom­pli­ka­ce po non-hya­lu­ro­nic acid fillerech.

Záro­veň před­sta­vi­la novou jedi­neč­nou kos­me­ti­ku při­chá­ze­jí­cí do ČR Skin­Ceu­ti­cals, kte­rou si nově může­te zakou­pit také v našem centru.

Brzy Vám tuto kos­me­ti­ku, její jedi­neč­ná slo­že­ní a kon­cen­t­ra­ce, před­sta­ví­me blí­že také na našich stránkách.