Historie

Od své­ho zalo­že­ní síd­li­lo Lékař­ské cen­t­rum v cen­t­ru Brna na Masa­ry­ko­vě uli­ci, ale od říj­na 2013 se pře­stě­ho­va­lo do pro­stor býva­lých Měst­ských láz­ní na Kopeč­né uli­ci. Tato funk­ci­o­na­lis­tic­ká stav­ba pochá­ze­jí­cí z roku 1928, posta­ve­ná pod­le návr­hu význam­né­ho brněn­ské­ho archi­tek­ta Bohusla­va Fuch­se je jis­tě důstoj­ným síd­lem toho­to sou­kro­mé­ho lékař­ské­ho zaří­ze­ní, kte­ré svo­jí nápl­ní vlast­ně nava­zu­je na původ­ní účel budo­vy, jako očist­né­ho a léčeb­né­ho zařízení.