Jehličková radiofrekvence

Zahr­nu­je dvě ošet­ře­ní pří­stro­jem VIVACE. Frakč­ní mik­ro­jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce půso­bí na prin­ci­pu říze­né­ho prů­ni­ku sady pozla­ce­ných jeh­li­ček do der­mis, násled­ně dochá­zí k říze­né­mu uvol­ně­ní přes­ně cíle­né radi­o­frekvenč­ní ener­gie k zakon­če­ní kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken. Tím dochá­zí k jejich restar­to­vá­ní a rege­ne­ra­ci. Balí­ček lze vyu­žít dva­krát na ošet­ře­ní obli­če­je nebo dva­krát na ošet­ře­ní dekol­tu. více zde

Běžná cena: 3 500 Kč
za akční cenu 4 900 Kč

MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 1

REVITALIZACE A HYDRATACE PLETI POMOCÍ PEPTIDŮ

Počet ošet­ře­ní: tři ošet­ře­ní, 3 x 2ml, 1 x měsíč­ně


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vitalin­jektor do kůže revi­ta­li­zač­ní sérum, kte­ré obsa­hu­je nejen 1,5 % kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou, kte­rá má hyd­ra­tač­ní účin­ky, ale také kom­plex 50 látek pro roz­jas­ně­ní pokož­ky. Je to 14 pep­ti­dů, 24 ami­no­ky­se­lin, 14 vita­mí­nů a 8 mine­rá­lů a koen­zy­mů.


Výho­dy: hyd­ra­ta­ce, restart pokož­ky, vyhla­ze­ní vrá­sek, roz­jas­ně­ní, anti­a­ging

Běžná cena: 12 000 Kč
za akční cenu 7 500 Kč

MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 2

HLOUBKOVÁ MEZOTERAPIE

Počet ošet­ře­ní: čty­ři ošet­ře­ní, 4 x 5ml, 4 x a 14 dnů


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vitalin­­­jektor kom­plexy ami­no­ky­se­lin, vita­mí­nů a mine­rá­lů posí­le­ných o růsto­vé fak­to­ry a oli­go­pep­ti­dy. 

Výho­dy: hloub­ko­vá rege­ne­ra­ce una­ve­né ple­ti, obno­va kož­ních buněk, zpev­ně­ní kůže a pod­ko­ží, reduk­ce vrá­sek.

Běžná cena: 17 500 Kč
za akční cenu 10 000 Kč

MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 3

PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ A PREVENCI VYPADÁVÁNÍ

Počet ošet­ře­ní: pět ošet­ře­ní, 5 x 5ml, 5 x a 14 dnů


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vita­lin­jek­tor do kůže roz­tok, jehož kon­cep­ce je zalo­že­na na uni­kát­ním slo­že­ní, pod­po­ru­jí­cím růst vla­sů a zabra­ňu­jí­cím jejich vypa­dá­vá­ní a revi­ta­li­zu­jí­cím vla­so­vé váč­ky. Ten­to pří­pra­vek je určen pro zasta­ve­ní nad­měr­né­ho vypa­dá­vá­ní vla­sů a obno­vu růstu vla­sů. Aktiv­ní ingre­di­en­ce revi­ta­li­zu­jí vla­so­vé váč­ky, sti­mu­lu­jí cir­ku­la­ci krve, a tím pádem vyži­vu­jí vla­so­vé váč­ky a zlep­šu­jí cel­ko­vý stav pokož­ky hla­vy. Jed­ná se o nej­ú­čin­něj­ší vla­so­vou mezo­te­ra­pii.

Běžná cena: 17 500 Kč
za akční cenu 10 000 Kč