PEELINGOVÁ OŠETŘENÍ NEOSTRATA

Pod­zim je ide­ál­ní obdo­bí na rege­ne­ra­ci ple­ti, pro­to
pro Vás máme ošet­ře­ní s jas­ně vidi­tel­ným efektem.

Spe­ci­ál­ní pee­ling s Reti­no­lem s jedi­neč­ným efek­tem bez nut­nos­ti dlou­ho­do­bé rege­ne­ra­ce je vhod­ný pro exfo­li­a­ci a zlep­še­ní vzhle­du jem­ných linek a vrá­sek,
nastu­pu­je oka­mži­tý anti age efekt. Pee­ling zlep­šu­je pova­d­lost pokož­ky
a sou­čas­ně pod­po­ru­je jas­ný, vyrov­na­ný a čis­tý cel­ko­vý vzhled.

Cena za jed­no ošet­ře­ní je 2 500 Kč, zvý­hod­ně­ná cena za tři ošet­ře­ní je 6 000 Kč.

Ošet­ře­ní trva­jí cca 30 minut a je vhod­né je absol­vo­vat v roz­me­zí
2 – 3 týdnů.

Pokud má kli­ent zájem, je mož­né dopl­nit ošet­ře­ní pro zklid­ně­ní pokož­ky 20minutovou apli­ka­cí svět­la za 400 Kč.

Che­mic­ký pee­ling – indikace:

  • sjed­no­ce­ní tónu pleti
  • hyd­ra­ta­ce
  • zpev­ně­ní
  • reduk­ce pro­je­vů akné
  • pro­ble­ma­ti­ka pigmentace
  • roz­zá­ře­ní
  • vyhla­ze­ní jem­ných vrásek
  • sta­že­ní pórů

Běžná cena: 7 500 Kč
za akční cenu 6 000 Kč

Jehličková radiofrekvence

Zahr­nu­je ošet­ře­ní pří­stro­jem VIVACE. Frakč­ní mik­ro­jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce půso­bí na prin­ci­pu říze­né­ho prů­ni­ku sady pozla­ce­ných jeh­li­ček do šká­ry, násled­ně dochá­zí k říze­né­mu uvol­ně­ní přes­ně cíle­né radi­o­frekvenč­ní ener­gie k zakon­če­ní kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken. Tím dochá­zí k jejich restar­to­vá­ní a regeneraci.

VÝSLEDKY:
- vidi­tel­né zjem­ně­ní a reduk­ce i hlu­bo­kých vrá­sek
- sta­že­ní pórů, reduk­ce jizev po akné
- zpev­ně­ní ochab­lé a povis­lé kůže 
- cel­ko­vé vyhla­ze­ní a vypnu­tí pokož­ky, face­lif­ting bez skalpelu

V ceně ošet­ře­ní je zdar­ma apli­ka­ce séra + závě­reč­ná Ice mas­ka zdarma. 

Akč­ní cena za dvě ošet­ře­ní: 7 000,- Kč

Běžná cena: 12 000 Kč
za akční cenu 7 000 Kč

MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 1

REVITALIZACE A HYDRATACE PLETI POMOCÍ PEPTIDŮ

Počet ošet­ře­ní: tři ošet­ře­ní, 3 x 2ml, 1 x měsíčně


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vitalin­jektor do kůže revi­ta­li­zač­ní sérum, kte­ré obsa­hu­je nejen 1,5 % kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou, kte­rá má hyd­ra­tač­ní účin­ky, ale také kom­plex 50 látek pro roz­jas­ně­ní pokož­ky. Je to 14 pep­ti­dů, 24 ami­no­ky­se­lin, 14 vita­mí­nů a 8 mine­rá­lů a koenzymů.


Výho­dy: hyd­ra­ta­ce, restart pokož­ky, vyhla­ze­ní vrá­sek, roz­jas­ně­ní, antiaging

Běžná cena: 12 000 Kč
za akční cenu 7 500 Kč

MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 2

HLOUBKOVÁ MEZOTERAPIE

Počet ošet­ře­ní: čty­ři ošet­ře­ní, 4 x 5ml, 4 x a 14 dnů


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vitalin­­­jektor kom­plexy ami­no­ky­se­lin, vita­mí­nů a mine­rá­lů posí­le­ných o růsto­vé fak­to­ry a oligopeptidy. 

Výho­dy: hloub­ko­vá rege­ne­ra­ce una­ve­né ple­ti, obno­va kož­ních buněk, zpev­ně­ní kůže a pod­ko­ží, reduk­ce vrásek.

Běžná cena: 17 500 Kč
za akční cenu 10 000 Kč

MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 3

PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ A PREVENCI VYPADÁVÁNÍ

Počet ošet­ře­ní: pět ošet­ře­ní, 5 x 5ml, 5 x a 14 dnů


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vita­lin­jek­tor do kůže roz­tok, jehož kon­cep­ce je zalo­že­na na uni­kát­ním slo­že­ní, pod­po­ru­jí­cím růst vla­sů a zabra­ňu­jí­cím jejich vypa­dá­vá­ní a revi­ta­li­zu­jí­cím vla­so­vé váč­ky. Ten­to pří­pra­vek je určen pro zasta­ve­ní nad­měr­né­ho vypa­dá­vá­ní vla­sů a obno­vu růstu vla­sů. Aktiv­ní ingre­di­en­ce revi­ta­li­zu­jí vla­so­vé váč­ky, sti­mu­lu­jí cir­ku­la­ci krve, a tím pádem vyži­vu­jí vla­so­vé váč­ky a zlep­šu­jí cel­ko­vý stav pokož­ky hla­vy. Jed­ná se o nej­ú­čin­něj­ší vla­so­vou mezoterapii.

Běžná cena: 17 500 Kč
za akční cenu 10 000 Kč