MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 3

PRO PODPORU RŮSTU VLASŮ A PREVENCI VYPADÁVÁNÍ

Počet ošet­ře­ní: pět ošet­ře­ní, 5 x 5ml, 5 x a 14 dnů


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vita­lin­jek­tor do kůže roz­tok, jehož kon­cep­ce je zalo­že­na na uni­kát­ním slo­že­ní, pod­po­ru­jí­cím růst vla­sů a zabra­ňu­jí­cím jejich vypa­dá­vá­ní a revi­ta­li­zu­jí­cím vla­so­vé váč­ky. Ten­to pří­pra­vek je určen pro zasta­ve­ní nad­měr­né­ho vypa­dá­vá­ní vla­sů a obno­vu růstu vla­sů. Aktiv­ní ingre­di­en­ce revi­ta­li­zu­jí vla­so­vé váč­ky, sti­mu­lu­jí cir­ku­la­ci krve, a tím pádem vyži­vu­jí vla­so­vé váč­ky a zlep­šu­jí cel­ko­vý stav pokož­ky hla­vy. Jed­ná se o nej­ú­čin­něj­ší vla­so­vou mezoterapii.

Běžná cena: 17 500 Kč
za akční cenu 10 000 Kč