Jarní akce

Jar­ní akce od medi­cín­ské kos­me­ti­ky SkinCeuticals

Při náku­pu dvou pro­duk­tů od znač­ky Skin­Ceu­ti­cals dosta­ne­te kos­me­tic­kou taš­ku jako dárek.

*akce pla­tí do dočer­pá­ní zásob
*akce pla­tí při náku­pu u nás v Lékař­ském cen­t­ru nebo při osob­ním vyzved­nu­tí objed­náv­ky z e‑shopu

e‑shop

foto Jarní akce od medicínské kosmetiky SkinCeuticals

Publikováno 27. 3. 2023

nový ceník

od 15.3.2023 dochá­zí k úpra­vě cen a vchá­zí v plat­nost nový ceník. 

Publikováno 14. 3. 2023

E‑SHOP

Při­pra­vi­li jsme pro Vás na našich strán­kách novou funk­ci. Pojď­te se na ni s námi podívat

E‑SHOP s pro­duk­ty SKINCEUTICALS

Nech­te se inspi­ro­vat inte­gro­va­nou medi­cín­skou péčí, kte­rou Vám nyní může­me poslat pří­mo domů.

Publikováno 17. 1. 2023

SkinCeuticals

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá Ph.D.,MBA., se sta­la amba­sa­dor­kou znač­ky Skin­Ceu­ti­cals. Jed­ná se o celo­svě­to­vou jed­nič­ku v péči o pleť zalo­že­nou na vědec­ké misi aktiv­ních látek a ingre­di­en­cí. Skin­Ceu­ti­cals je auto­ri­ta v oblas­ti anti­o­xi­dan­tů, vyu­ží­va­jí­cí ino­va­ce zalo­že­né na vědě.

Naše cen­t­rum je jed­ním z 10 v Čes­ké repub­li­ce kde si tyto jedi­neč­né pro­duk­ty může­te zakou­pit. Dne 14.11. Pro­běh­lo ško­le­ní per­so­ná­lu abychom Vám moh­li pora­dit a vybrat ty nej­vhod­něj­ší produkty.

Základ­ní filo­zo­fii teto znač­ky je pre­ven­ce ochra­na a korek­ce. Nech­te se inspi­ro­vat inte­gro­va­nou medi­cín­skou péčí.

Publikováno 21. 11. 2022

1. ročník Skin Care Academy

1. ročník Skin Care Academy

Ve čtvr­tek 20. 10. 2022 hos­ti­la Pra­ha 1. roč­ník Skin Care Aca­de­my, kte­rou pořá­da­la Spo­leč­nost korek­tiv­ní a este­tic­ké der­ma­to­lo­gie ČLS JEP, z.s., ve spo­lu­prá­ci s Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­kou kli­ni­kou 3. LF UK a FNKV.

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, zde vystou­pi­la s téma­tem: Kom­pli­ka­ce po non-hya­lu­ro­nic acid fillerech.

Záro­veň před­sta­vi­la novou jedi­neč­nou kos­me­ti­ku při­chá­ze­jí­cí do ČR Skin­Ceu­ti­cals, kte­rou si nově může­te zakou­pit také v našem centru.

Brzy Vám tuto kos­me­ti­ku, její jedi­neč­ná slo­že­ní a kon­cen­t­ra­ce, před­sta­ví­me blí­že také na našich stránkách.

Publikováno 8. 11. 2022

Sjezd dermatologů

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, byla v před­sed­nic­tví sek­ce korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie na 17. sjez­du čes­ko-slo­ven­ských dermatologů.

foto kongres olomouc

Publikováno 21. 10. 2022

TAMC 2022

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, se prá­vě v těch­to dnech zúčast­ňu­je mezi­ná­rod­ní­ho kon­gre­su este­tic­ké medi­cí­ny v Dubrov­ní­ku. Načer­pa­né zna­los­ti bude vel­mi ráda pře­dá­vat svým pacientům.

Publikováno 6. 10. 2022

Očkování proti chřipce

očkování proti chřipce

Milí paci­en­ti,
u prak­tic­ké­ho léka­ře, pro Vás opět máme k dis­po­zi­ci očko­va­cí lát­ky pro­ti chřip­ce.
Ide­ál­ním ter­mí­nem pro očko­vá­ní je měsíc říjen až pro­si­nec.
U očko­va­ných paci­en­tů je pro­ká­zán méně závaž­ný prů­běh one­moc­ně­ní, méně kom­pli­ka­cí i úmrtí.

Očko­vat pro­ti chřip­ce se doporučujeme:

 • těhot­ným ženám
 • lidem trpí­cím obezitou
 • kuřá­kům
 • zdra­vot­ní­kům
 • všem, kdo jsou s rizi­ko­vý­mi oso­ba­mi v pra­vi­del­ném kon­tak­tu a moh­li by na ně nemoc pře­nést

  Seni­o­ři nad 65 let věku mají očko­vá­ní zdar­ma.

  Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce je hra­ze­no ješ­tě u dal­ších záko­nem sta­no­ve­ných sku­pin osob:
 • paci­en­ti po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk
 • paci­en­ti, kte­ří trpí závaž­ným chro­nic­kým far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným dia­be­tem nebo one­moc­ně­ním srd­ce a cév, dýcha­cích cest či led­vin.

  V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci
  +420 542 215 306

Publikováno 5. 10. 2022

Rozhovor s primářkou MUDr. Petrou Trojanovou, Ph.D. MBA, pro HARPER’S BAZAAR

Petra Trojanova Harper Bazar

Téma se věnu­je téma­tu meno­pauza, kde řeší nejen její prů­běh, ale také prevenci.

A jak říká naše pri­mář­ka „Mož­ná to není snad­né obdo­bí, nebu­de­me si nic nalhá­vat, ale exis­tu­jí kro­ky, kte­rý­mi se může žena na meno­pau­zu při­pra­vit. Je dob­ré, aby do ní vstu­po­va­la v nej­lep­ší mož­né kon­di­ci, pro­to­že z té pří­pra­vy bude dal­ších pat­náct let těžit. Zásad­ní je nikdy to nevzdat.“

Roz­ho­vor s MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou nalez­ne­te zde

https://​www​.har​per​sba​za​ar​.cz/​p​o​d​c​a​s​t​y​/​h​a​r​p​e​r​-​s​-​b​a​z​a​a​r​-​b​i​g​-​q​u​e​s​t​i​o​n​-​s​-​p​e​t​r​o​u​-​t​r​o​j​a​n​o​v​ou/

Publikováno 11. 7. 2022

Harper’s Bazaar rozhovor s naší primářkou MUDr. Petrou Trojanovou Ph.D., MBA.

16.6. vyšlo nové čís­lo časo­pi­su Har­per’s Baza­ar Czech Repub­lic, ve kte­rém najde­te roz­ho­vor s naší pri­mář­kou MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou Ph.D., MBA.

Dále se také může­te těšit na novou plat­for­mu „Harper’s Baza­ar Big Ques­ti­ons” série podcastů.

Prv­ní série pod­cas­tu Big Ques­ti­ons star­tu­je již ve čtvr­tek 23. červ­na, a bude se věno­vat téma­tu meno­pau­zy – vše­ho obá­va­né­ho, a při­tom zají­ma­vé­ho co se ode­hrá­vá ženám, věkem se blí­ží­cích k čtyřicítce.

Prv­ní pod­cast bude s top­mo­del­kou Danie­lou Pešto­vou. Těšit se může­te i na lékař­ku a tera­pe­u­t­ku Hele­nu Máslo­vou, nebo také na naši pri­mář­ku Pet­ru Tro­ja­no­vou a nebo Tomá­še Fai­ta, před­se­du Čes­ké meno­pauzál­ní a andro­pauzál­ní společnosti.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te na https://www.harpersbazaar.cz/…/harper-s-bazaar…/

Publikováno 28. 6. 2022