Menopauza není pauza

foto studio holubova, trojanová

Jak moc doká­že meno­pauza zasáh­nout do živo­ta ženy? Poslech­ně­te si pod­cas­ty bez tabu s Evou Holu­bo­vou, její dce­rou Karolínou.

Na tom­to pro­jek­tu se podí­le­la i naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, PhD., MBA, pora­dí, jak při­pra­vit pleť na změ­ny spo­je­né s přechodem.

Kdy a jak je potře­ba začít s pre­ven­cí a jak pečo­vat o pleť.

Publikováno 15. 6. 2021

Soudní znalec v oboru Zdravotnictví

Dnes 2.6. 2021 byla naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA jme­no­vá­na
soud­ním znal­cem v obo­ru Zdra­vot­nic­tví, odvět­ví zdra­vot­nic­ká různá, ve specializacích:

1) vše­o­bec­né prak­tic­ké lékař­ství
2) der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie
3) korek­tiv­ní dermatologie

Celý tým LCZEP je nále­ži­tě pyš­ný a bla­ho­pře­je. Poděl­te se s námi o foto­gra­fie
ze slav­nost­ní­ho jme­no­vá­ní , kte­ré pro­běh­lo na Kraj­ském sou­du v Brně.

Více fotek najde­te na našem Face­boo­ku

Publikováno 4. 6. 2021

Jarní akce 1+1 na značku NeoStrata

NeoStra­ta® je vyso­ce účin­ná léčeb­ná kos­me­ti­ka. Hlav­ní účin­nou lát­kou jsou ovoc­né kyse­li­ny. Výsled­kem jejich dlou­ho­do­bé­ho půso­be­ní je zdra­věj­ší, záři­věj­ší a vypnu­tá pokož­ka. S vylep­še­ním sta­vu kůže dochá­zí i ke sní­že­ní výsky­tu jem­ných vrá­sek a linek.


K náku­pu jaké­ho­ko­li pro­duk­tu od této znač­ky dosta­ne­te Pro­blem dry skin cre­am zdarma.

Publikováno 19. 5. 2021

Soutěž

foto vichy balíček

Blí­ží se nám Den matek a my pro vás máme novou sou­těž na našem instagra­mu, ten­to­krát o balíč­ky Neo­va­di­ol a Mine­rál 89.
Odměň­te vaši mamin­ku krás­ným kos­me­tic­kým balíč­kem od Vichy.

https://​www​.instagram​.com/​p​/​C​N​-​O​z​e​X​r​o​C​B​/​?​i​g​s​h​i​d​=​1​r​w​z​m​6​u​o​3​z​bdqPublikováno 29. 4. 2021

očkování proti Covid-19

Naši milí pacienti,

dle posled­ních infor­ma­cí se před­po­klá­dá zapo­je­ní prak­tic­kých léka­řů do očko­vá­ní pro­ti Covid-19. Od stře­dy 3. 3. 2021 bychom měli mít pří­stup do regis­t­ru, kam může­me zadá­vat zájem­ce o očko­vá­ní v ordi­na­ci prak­tic­ké­ho léka­ře pro paci­en­ty 70+ .
Pod­mín­kou je, že jste se ješ­tě neregistroval(a) do národ­ní­ho cen­t­rál­ní­ho regis­t­ru.
Pokud máte zájem o zajiš­tě­ní očko­vá­ní u nás v ordi­na­ci a nejste zare­gis­tro­vá­ni v cen­t­rál­ním regis­t­ru, ozvě­te se nám pro­sím emai­lem nebo tele­fo­nic­ky, zare­gis­tru­je­me Vás. Jakmi­le obdr­ží­me vak­cí­nu, vyzve­me Vás k dosta­ve­ní se do ordi­na­ce k očko­vá­ní. Před­po­klá­da­ný ter­mín dodá­ní vak­cín je pře­lom břez­na a dub­na. Situ­a­ce se stá­le vyví­jí, nemů­že­me ovliv­nit ani ter­mín mož­né­ho očko­vá­ní ani typ vak­cí­ny, před­po­klá­dá se, že  v ordi­na­ci PL bude­me očko­vat vak­cí­nou Ast­ra­Ze­ne­ca.

Pře­je­me Vám i Vašim blíz­kým pře­de­vším hod­ně zdraví.

Publikováno 28. 2. 2021

ordinace praktického lékaře

V Lékař­ském cen­t­ru máme také ordi­na­ci prak­tic­ké­ho léka­ře s moder­ním vyba­ve­ním. V sou­čas­né době máme vol­ná mís­ta a regis­tru­je­me nové paci­en­ty. Ordi­nač­ní hodi­ny jsou roz­dě­le­ny a máte tak mož­nost se objed­nat na urči­tou dobu, šet­ří­me Váš čas. Ordi­na­ce zajiš­ťu­je také pra­cov­ně lékař­ské služ­by. Umís­tě­ní cen­t­ra je ide­ál­ní a lehce dostup­né.
Jsme Vám k dis­po­zi­ci na emai­lu: info@​lclazne.​cz i na tele­fo­nech 542 215 306, 734 202 435.

Regis­tru­je­me také kli­en­ty, kte­ří pře­chá­zí od dět­ské­ho léka­ře. Pro pře­chod k prak­tic­ké­mu léka­ři pro dospě­lé není strikt­ně sta­no­ve­na jed­na věko­vá hra­ni­ce, běž­ně k pře­re­gis­tra­ci dochá­zí ve věku kolem 18 let, v 19 letech máte nárok na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ku. Pre­ven­ce je důle­ži­tá v kaž­dém věku, nevá­hej­te a zare­gis­truj­te se.

Ordi­nač­ní hodiny:

NEMOCNÍ A KONTROLY PN

Pon­dě­lí7:00 – 11:00
Úte­rý13:00 – 16:00
Stře­da7:00 – 11:00
Čtvr­tek7:00 – 11:00
Pátek7:00 – 11:00

OBJEDNANÍ PACIENTI

Pon­dě­lí11:00 – 15:00
Úte­rý9:00 – 13:00, 16:00 – 18:00
Stře­da11:00 – 15:00
Čtvr­tek11:00 – 14:00
Pátek11:00 – 15:00

TELEFONICKÉ KONZULTACE S LÉKAŘEM

pon­dě­lí 14:30 – 15:00
stře­da 14–15
čtvr­tek 12–12:30, 14:30–15

Publikováno 17. 2. 2021

RENOPHASE – Buněčná dlouhověkost

obrázek ošetření renophase

Jed­ná se o novou meto­du ošet­ře­ní krku a dekol­tu na bázi buněč­né regenerace.

 Základ­ní slož­ky jsou kyse­li­na mléč­ná, Klo­tho a genis­tein. Tyto slož­ky zlep­šu­jí, omla­zu­jí a zpev­ňu­jí kůži, kte­rá díky tomu vypa­dá mlad­ší, jem­něj­ší a jasnější.

 • uni­kát­ní meto­da tzv. che­mic­ké enkap­su­la­ce zajis­tí téměř 100% vstře­bá­ní účin­ných látek do kůže
 • ošet­ře­ní se sklá­dá ze 4 kro­ků, kte­ré jsou zakon­če­ny apli­ka­cí inte­ziv­ní­ho čer­ve­né­ho svět­la k pod­po­ře­ní rejuvenace 
 • toto ošet­ře­ní se dá dělat celoročně
 • pro maxi­mál­ní efekt dopo­ru­ču­je­me 3–5 ošetření
 • roze­stup mezi jed­not­li­vý­mi ošet­ře­ní­mi je 10–14 dní
 • dél­ka jed­no­ho ošet­ře­ní cca 45–50 minut
 • cena za jed­no ošet­ře­ní je 1 500

* Klo­tho je hor­mon s mno­ha efek­ty sil­ný anti­o­xi­dant, kon­t­ro­lu­je při­ro­ze­ný intra­ce­lu­lár­ní obran­ný mecha­nis­mus, chrá­ní buň­ky, regu­lu­je pro­ces stárnutí.

Publikováno 29. 1. 2021

Kosmetika NeoStrata

Vydej­te se napro­ti zdra­vé, záři­vé a mla­dist­vě vypa­da­jí­cí ple­ti. Kos­me­ti­ka NeoStra­ta je vědec­ky pokro­či­lá a kli­nic­ky ově­ře­ná péče o pleť, dopo­ru­čo­va­ná odbor­ní­ky po celém svě­tě. Objev­te její schop­nos­ti účin­né pre­ven­ce i při řeše­ní spe­ci­fic­kých kož­ních problémů.

NeoStra­ta jde do nové­ho roku s novým designem. 

Pro­to nyní máte jedi­neč­nou pří­le­ži­tost při dopro­de­ji původ­ní­ho bale­ní nakou­pit v akci 1+1 (čis­ti­cí pro­dukt zdarma)

Publikováno 1. 12. 2020

Očkování proti chřipce

Milí paci­en­ti,
u prak­tic­ké­ho léka­ře, máme pro Vás k dis­po­zi­ci posled­ní kusy očko­va­cí lát­ky pro­ti chřip­ce. V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci 542215306, 734202435.
Odbor­ní­ci dopo­ru­ču­jí nechat se očko­vat v obdo­bí od říj­na do pro­sin­ce. U očko­va­ných paci­en­tů je pro­ká­zán méně závaž­ný prů­běh one­moc­ně­ní, méně kom­pli­ka­cí i úmrtí.„Očkovat pro­ti chřip­ce se dopo­ru­ču­je těhot­ným ženám, lidem trpí­cím obe­zi­tou, kuřá­kům, zdra­vot­ní­kům a všem, kdo jsou s rizi­ko­vý­mi oso­ba­mi v pra­vi­del­ném kon­tak­tu a moh­ly by na ně nemoc pře­nést. Kro­mě výše uve­de­ných sku­pin by měl očko­vá­ní pro­ti chřip­ce zvá­žit kaž­dý, kdo chce být v nad­chá­ze­jí­cí chřip­ko­vé sezó­ně pro­ti nemo­ci efek­tiv­ně chrá­něn,“ říká epi­de­mi­o­log Ras­ti­slav Maďar. Seni­o­ři nad 65 let věku mají očko­vá­ní zdar­ma. Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce je hra­ze­no ješ­tě u dal­ších záko­nem sta­no­ve­ných sku­pin osob: jsou to paci­en­ti po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk, paci­en­ti, kte­ří trpí závaž­ným chro­nic­kým far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným dia­be­tem nebo one­moc­ně­ním srd­ce a cév, dýcha­cích cest či ledvin.

Publikováno 25. 11. 2020

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE 🎄

Na ošet­ře­ní s jeh­lič­ko­vou radiofrekvencí

Zahr­nu­je ošet­ře­ní pří­stro­jem VIVACE. Frakč­ní mik­ro­jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce půso­bí na prin­ci­pu říze­né­ho prů­ni­ku sady pozla­ce­ných jeh­li­ček do šká­ry, násled­ně dochá­zí k říze­né­mu uvol­ně­ní přes­ně cíle­né radi­o­frekvenč­ní ener­gie k zakon­če­ní kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken. Tím dochá­zí k jejich restar­to­vá­ní a regeneraci.

VÝSLEDKY:

 • vidi­tel­né zjem­ně­ní a reduk­ce i hlu­bo­kých vrásek
 • sta­že­ní pórů, reduk­ce jizev po akné
 • zpev­ně­ní ochab­lé a povis­lé kůže
 • cel­ko­vé vyhla­ze­ní a vypnu­tí pokož­ky, face­lif­ting bez skalpelu

V ceně ošet­ře­ní je zdar­ma apli­ka­ce séra Der­ma­he­al HSR + závě­reč­ná Ice mas­ka zdar­ma.
(Původ­ní cena za jed­no ošet­ře­ní: 6 000,- Kč)
Akč­ní cena za jed­no ošet­ře­ní: 4 000,- Kč
Akč­ní cena za dvě ošet­ře­ní: 7 000,- Kč

Více v sek­ci Akce

Publikováno 13. 11. 2020