Světový dermatologický kongres Singapore 2023

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá se zúčast­ni­la 25.  svě­to­vé­ho der­ma­to­lo­gic­ké­ho kon­gre­su, kte­rý se konal 3.7. – 8.7.2023 v Singapuru. 

Načer­pa­né zna­los­ti bude vel­mi ráda pře­dá­vat svým pacientům.

Publikováno 4. 9. 2023

SkinCeuticals

Dne 18.7.2023 pro­běh­lo v našem v lékař­ském cen­t­ru odbor­né ško­le­ní s kos­me­ti­kou Skin­Ceu­ti­cals.

Přijď­te vyzkou­šet medi­cín­skou kos­me­tic­kou péči na vlast­ní kůží v ošet­ře­ních HF SILVER/​BASIC/​GOLD

Přijď­te si nechat pora­dit s výbě­rem pro­duk­tů na domá­cí použití. 

Publikováno 17. 8. 2023

Jarní akce

Jar­ní akce od medi­cín­ské kos­me­ti­ky SkinCeuticals

Při náku­pu dvou pro­duk­tů od znač­ky Skin­Ceu­ti­cals dosta­ne­te kos­me­tic­kou taš­ku jako dárek.

*akce pla­tí do dočer­pá­ní zásob
*akce pla­tí při náku­pu u nás v Lékař­ském cen­t­ru nebo při osob­ním vyzved­nu­tí objed­náv­ky z e‑shopu

e‑shop

foto Jarní akce od medicínské kosmetiky SkinCeuticals

Publikováno 27. 3. 2023

nový ceník

od 15.3.2023 dochá­zí k úpra­vě cen a vchá­zí v plat­nost nový ceník. 

Publikováno 14. 3. 2023

E‑SHOP

Při­pra­vi­li jsme pro Vás na našich strán­kách novou funk­ci. Pojď­te se na ni s námi podívat

E‑SHOP s pro­duk­ty SKINCEUTICALS

Nech­te se inspi­ro­vat inte­gro­va­nou medi­cín­skou péčí, kte­rou Vám nyní může­me poslat pří­mo domů.

Publikováno 17. 1. 2023

SkinCeuticals

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá Ph.D.,MBA., se sta­la amba­sa­dor­kou znač­ky Skin­Ceu­ti­cals. Jed­ná se o celo­svě­to­vou jed­nič­ku v péči o pleť zalo­že­nou na vědec­ké misi aktiv­ních látek a ingre­di­en­cí. Skin­Ceu­ti­cals je auto­ri­ta v oblas­ti anti­o­xi­dan­tů, vyu­ží­va­jí­cí ino­va­ce zalo­že­né na vědě.

Naše cen­t­rum je jed­ním z 10 v Čes­ké repub­li­ce kde si tyto jedi­neč­né pro­duk­ty může­te zakou­pit. Dne 14.11. Pro­běh­lo ško­le­ní per­so­ná­lu abychom Vám moh­li pora­dit a vybrat ty nej­vhod­něj­ší produkty.

Základ­ní filo­zo­fii teto znač­ky je pre­ven­ce ochra­na a korek­ce. Nech­te se inspi­ro­vat inte­gro­va­nou medi­cín­skou péčí.

Publikováno 21. 11. 2022

1. ročník Skin Care Academy

1. ročník Skin Care Academy

Ve čtvr­tek 20. 10. 2022 hos­ti­la Pra­ha 1. roč­ník Skin Care Aca­de­my, kte­rou pořá­da­la Spo­leč­nost korek­tiv­ní a este­tic­ké der­ma­to­lo­gie ČLS JEP, z.s., ve spo­lu­prá­ci s Der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gic­kou kli­ni­kou 3. LF UK a FNKV.

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, zde vystou­pi­la s téma­tem: Kom­pli­ka­ce po non-hya­lu­ro­nic acid fillerech.

Záro­veň před­sta­vi­la novou jedi­neč­nou kos­me­ti­ku při­chá­ze­jí­cí do ČR Skin­Ceu­ti­cals, kte­rou si nově může­te zakou­pit také v našem centru.

Brzy Vám tuto kos­me­ti­ku, její jedi­neč­ná slo­že­ní a kon­cen­t­ra­ce, před­sta­ví­me blí­že také na našich stránkách.

Publikováno 8. 11. 2022

Sjezd dermatologů

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, byla v před­sed­nic­tví sek­ce korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie na 17. sjez­du čes­ko-slo­ven­ských dermatologů.

foto kongres olomouc

Publikováno 21. 10. 2022

TAMC 2022

pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, se prá­vě v těch­to dnech zúčast­ňu­je mezi­ná­rod­ní­ho kon­gre­su este­tic­ké medi­cí­ny v Dubrov­ní­ku. Načer­pa­né zna­los­ti bude vel­mi ráda pře­dá­vat svým pacientům.

Publikováno 6. 10. 2022

Očkování proti chřipce

očkování proti chřipce

Milí paci­en­ti,
u prak­tic­ké­ho léka­ře, pro Vás opět máme k dis­po­zi­ci očko­va­cí lát­ky pro­ti chřip­ce.
Ide­ál­ním ter­mí­nem pro očko­vá­ní je měsíc říjen až pro­si­nec.
U očko­va­ných paci­en­tů je pro­ká­zán méně závaž­ný prů­běh one­moc­ně­ní, méně kom­pli­ka­cí i úmrtí.

Očko­vat pro­ti chřip­ce se doporučujeme:

 • těhot­ným ženám
 • lidem trpí­cím obezitou
 • kuřá­kům
 • zdra­vot­ní­kům
 • všem, kdo jsou s rizi­ko­vý­mi oso­ba­mi v pra­vi­del­ném kon­tak­tu a moh­li by na ně nemoc pře­nést

  Seni­o­ři nad 65 let věku mají očko­vá­ní zdar­ma.

  Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce je hra­ze­no ješ­tě u dal­ších záko­nem sta­no­ve­ných sku­pin osob:
 • paci­en­ti po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk
 • paci­en­ti, kte­ří trpí závaž­ným chro­nic­kým far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným dia­be­tem nebo one­moc­ně­ním srd­ce a cév, dýcha­cích cest či led­vin.

  V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci
  +420 542 215 306

Publikováno 5. 10. 2022