Menopauza není pauza

Pokra­čo­vá­ní pořa­du „Meno­pauza není pauza” s Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi a naší pri­mář­kou MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou, Ph.D., MBA, je nyní ke shlédnutí.

Publikováno 25. 10. 2023

Menopauza není pauza

Pokra­čo­vá­ní pořa­du Meno­pauza není pauza a Evou a Karo­lí­nou Holu­bo­vý­mi a prim MUDr. Petrou Tro­ja­no­vou, Ph.D., MBA. bude brzy ke shléd­nu­tí. Těší­te se jako my? 

Publikováno 23. 10. 2023

WORKSHOP RP CLINIC

Dne 2. 11. 2023 se v pro­sto­rách RP cli­nic v Pra­ze usku­teč­ní uni­kát­ní hands-on workshop pro léka­ře pod vede­ním MUDr. Pet­ry Tro­ja­no­vé, Ph.D., MBA.

Nava­zu­je Phi­lArt event na kte­rém pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá spo­lu s Dr​.med. Josi­pem Bano­vi­čem před­sta­ví novin­ky v rege­ne­ra­tiv­ní medi­ci­ně
„The rege­ne­ra­ti­ve power of Poly­nucle­o­ti­des in anti-aging tre­at­ments”.

Publikováno 18. 10. 2023

EADV Congress 2023 – Berlín

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, se vyda­la do Ber­lí­na na pres­tiž­ní mezi­ná­rod­ní kon­gres EADV 2023, aby zís­ka­la nové poznatky a sdí­le­la své zku­še­nos­ti s top odbor­ní­ky ve svě­tě dermatologie.

Publikováno 18. 10. 2023

TAMC Congress 2023 Rovinj

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA, se zúčast­ni­la kon­gre­su este­tic­ké medi­cí­ny v Rovinji.

Publikováno 5. 10. 2023

Světový dermatologický kongres Singapore 2023

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá se zúčast­ni­la 25.  svě­to­vé­ho der­ma­to­lo­gic­ké­ho kon­gre­su, kte­rý se konal 3.7. – 8.7.2023 v Singapuru. 

Načer­pa­né zna­los­ti bude vel­mi ráda pře­dá­vat svým pacientům.

Publikováno 4. 9. 2023

SkinCeuticals

Dne 18.7.2023 pro­běh­lo v našem v lékař­ském cen­t­ru odbor­né ško­le­ní s kos­me­ti­kou Skin­Ceu­ti­cals.

Přijď­te vyzkou­šet medi­cín­skou kos­me­tic­kou péči na vlast­ní kůží v ošet­ře­ních HF SILVER/​BASIC/​GOLD

Přijď­te si nechat pora­dit s výbě­rem pro­duk­tů na domá­cí použití. 

Publikováno 17. 8. 2023

Jarní akce

Jar­ní akce od medi­cín­ské kos­me­ti­ky SkinCeuticals

Při náku­pu dvou pro­duk­tů od znač­ky Skin­Ceu­ti­cals dosta­ne­te kos­me­tic­kou taš­ku jako dárek.

*akce pla­tí do dočer­pá­ní zásob
*akce pla­tí při náku­pu u nás v Lékař­ském cen­t­ru nebo při osob­ním vyzved­nu­tí objed­náv­ky z e‑shopu

e‑shop

foto Jarní akce od medicínské kosmetiky SkinCeuticals

Publikováno 27. 3. 2023

nový ceník

od 15.3.2023 dochá­zí k úpra­vě cen a vchá­zí v plat­nost nový ceník. 

Publikováno 14. 3. 2023

E‑SHOP

Při­pra­vi­li jsme pro Vás na našich strán­kách novou funk­ci. Pojď­te se na ni s námi podívat

E‑SHOP s pro­duk­ty SKINCEUTICALS

Nech­te se inspi­ro­vat inte­gro­va­nou medi­cín­skou péčí, kte­rou Vám nyní může­me poslat pří­mo domů.

Publikováno 17. 1. 2023