Nově objednání online

Naši milí paci­en­ti,
při­pra­vi­li jsme pro Vás mož­nost objed­ná­vá­ní onli­ne. Objed­ná­ní zde

  1. Vyber­te si typ ošet­ře­ní, ter­mín a objed­nej­te se k nám na dobu, kte­rá Vám vyhovuje.
  2. Po při­je­tí Vaší objed­náv­ky ji pře­kon­t­ro­lu­je­me a  zašle­me Vám potvr­ze­ní objednání.
  3. Pokud se zare­gis­tru­je­te a chce­te-li mít všech­ny ter­mí­ny pře­hled­ně zob­ra­ze­ny, nahlas­te se po pří­cho­du na recep­ci, sestřič­ky Vám při­pra­ví infor­mo­va­ný souhlas.

Dovo­lu­je­me si upo­zor­nit, že pokud bude Vaše rezer­va­ce k prak­tic­ké­mu léka­ři a objed­ná­te se na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ku, je nut­né se dosta­vit nejmé­ně 3dny před ter­mí­nem na odbě­ry krve, den­ně 7–9, ide­ál­ně se též objed­nej­te. Pokud bude­te potře­bo­vat závod­ní pro­hlíd­ku, vez­mě­te s sebou výpis ze zdra­vot­ní doku­men­ta­ce Vaše­ho prak­tic­ké­ho léka­ře ne star­ší 90 dnů a žádost o pro­ve­de­ní pro­hlíd­ky, vyda­nou zaměst­na­va­te­lem.
Pokud potře­bu­je­te potvr­ze­ní (řidič­ský prů­kaz, potra­vi­nář­ský, zbroj­ní atd.) objed­nej­te se na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ku, pokud jste ji neab­sol­vo­va­li v posled­ních 18 měsí­cích, bez ní nelze poža­do­va­né dokla­dy vystavit. 

Děku­je­me a těší­me se na Vás.

Regis­tro­vat se může­te na: Regis­tro­vat

Publikováno 24. 1. 2022

Po celém Česku se otevře 37 urologických pracovišť

V týd­nu od pon­dě­lí 24. led­na do pát­ku 28. led­na se po celém Čes­ku ote­vře 37 uro­lo­gic­kých pra­co­višť. V těch­to dnech léka­ři nabí­ze­jí pre­ven­tiv­ní vyšet­ře­ní pro­sta­ty všem muž­ským zájem­cům. Váž­ně o něm pod­le odbor­ní­ků mají uva­žo­vat hlav­ně lidé, kte­ří ješ­tě nejsou v péči uro­lo­ga a poci­ťu­jí někte­ré z uro­lo­gic­kých obtí­ží. Naše cen­t­rum se do této akce zapo­ji­lo také a může­te absol­vo­vat základ­ní uro­lo­gic­ké vyšet­ře­ní  bez žádan­ky a zdar­ma u našich léka­řů
MUDr. Pav­la Tro­ja­na a MUDr. Zuza­ny Ková­čo­vé (pon­dě­lí, úte­rý, stře­da, pátek). Naše milé sestřič­ky pro­ve­dou odběr krve. Výsled­ky Vám zašle­me násled­ně emai­lem či tele­fo­nic­ky.  V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci tele­fon: 542 215 306 nebo email: info@​lclazne.​cz. Ter­mín si může­te také rezer­vo­vat onli­ne na našich webo­vých strán­kách: lclaz​ne​.cz

„K návštěvě bych chtěl povzbu­dit zejmé­na muže mezi 50 a 70 lety, kte­ří zatím neby­li na vyšet­ře­ní pro­sta­ty. Dále pak všech­ny, koho trá­pí jaké­ko­li potí­že jako obtíž­né nebo čas­té moče­ní, sla­bý pře­ru­šo­va­ný proud nebo únik moči,“ říká před­se­da Čes­ké uro­lo­gic­ké spo­leč­nos­ti [ČUS] ČLS JEP, kte­rá dny ote­vře­ných ambu­lan­cí ini­ciu­je, Roman Zachoval.

Pozván­ka Dny ote­vře­ných ambulancí

Publikováno 24. 1. 2022

Naši milí pacienti,

pro­sí­me o dodr­žo­vá­ní pro­tie­pi­de­mic­kých pra­vi­del. Opět narůs­tá počet paci­en­tů s one­moc­ně­ním Covid 19.
Poci­ťu­je­te-li pří­zna­ky: zvý­še­ná tep­lo­ta, kašel, boles­ti hla­vy a těla, zůstaň­te pro­sím v izo­la­ci a kon­tak­tuj­te
své­ho prak­tic­ké­ho léka­ře tele­fo­nic­ky či emai­lem
. Domlu­ví­te se na dal­ším postu­pu a nemu­sí­te trá­vit čas
v čekár­ně a šířit one­moc­ně­ní. Ode­slá­ní léků i vysta­ve­ní pra­cov­ní neschop­nos­ti lze zvlád­nout elek­tro­nic­ky.
Před­chá­zej­me zby­teč­né­mu šíře­ní nemo­ci a buď­me k sobě ohle­du­pl­ní.
Děku­je­me.

Kon­tak­ty: tel. 542 215 306, SMS: 734 202 435, email: info@​lclazne.​cz

Pokud se nemů­že­te dovo­lat, zanech­te zprá­vu a kon­takt, ozve­me se Vám zpět.

Publikováno 5. 1. 2022

MUDr. Bursova

Se smut­kem a lítos­tí si dovo­lu­je­me ozná­mit všem paci­en­tům a kole­gům, že člen­ka naše­ho týmu prak­tic­ká lékař­ka
MUDr. Marie Bur­so­vá nás navždy opus­ti­la. Na její las­ka­vost a ocho­tu nezapomeneme. 

Posled­ní roz­lou­če­ní se bude konat v úte­rý 4. 1. 2022 14:45
v Kre­ma­to­riu Jih­lav­ská 1, Brno. Věnuj­te pro­sím vzpomínku. 

Děku­je­me.

Publikováno 29. 12. 2021

PF 2022

PF 2022

Publikováno 27. 12. 2021

Upozornění

Naši milí pacienti,

máme stá­le více dota­zů na očko­vá­ní. V sou­čas­né době v LCZEP neoč­ku­je­me. Nemá­me k dis­po­zi­ci očko­va­cí lát­ku. Obra­cej­te se pro­sím na očko­va­cí centra.

Může­te se obrá­tit napří­klad na Vak­ci­nač­ní cen­t­rum Bohé­ma: https://​ocko​va​ni​.open​da​ta​lab​.cz/​m​i​s​t​o​/​6​1​f​1​0​1​3​d​-​9​f​2​0​-​4​d​f​c​-​8​0​c​0​-​9​3​0​d​b​3​f​a​a​8e1

Pře­je­me všem hod­ně zdraví.

Publikováno 1. 12. 2021

Podzimní akce

Pod­zim je ide­ál­ním časem pro REVITALIZACI A HYDRATACI PLETI.

Pečuj­te o sebe a objed­nej­te se na ošet­ře­ní. Nabí­zí­me mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky za akč­ní cenu.
Balí­ček č.1, Balí­ček č.2, Balí­ček č.3.

Vaše pleť bude hyd­ra­to­va­ná a při­pra­ve­na na zim­ní měsí­ce. Výhod­nou cenu u nás také nyní dosta­ne­te na pod­po­ru růstu vla­sů a pre­ven­ci vypadávání.

Pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vita­lin­jek­tor Apli­ku­je­me do kůže roz­tok, jehož kon­cep­ce je zalo­že­na na uni­kát­ním slo­že­ní, pod­po­ru­jí­cím růst vla­sů a zabra­ňu­jí­cím jejich vypa­dá­vá­ní a revi­ta­li­zu­jí­cím vla­so­vé váč­ky. Ten­to pří­pra­vek je určen pro zasta­ve­ní nad­měr­né­ho vypa­dá­vá­ní vla­sů a obno­vu růstu vlasů.

Neza­po­mí­nej­te se o sebe sta­rat, když bude­te dob­ře vypa­dat, bude­te se i dob­ře cítit.

více v sek­ci Akce

Publikováno 27. 10. 2021

anatomický kongres v Nice

Léka­ři z celé­ho svě­ta se prá­vě zdo­ko­na­lu­jí na ana­to­mic­kém kon­gre­su v Nice. Čes­kou repub­li­ku repre­zen­tu­ji
2 lékař­ky pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA a MUDr. Mar­ti­na Hamadová

Publikováno 16. 9. 2021

garance kvality lymfologického pracoviště

Naše­mu pra­co­viš­ti byla udě­le­na Čes­kou lym­fo­lo­gic­kou spo­leč­nos­tí ČLS JEP  garan­ce kva­li­ty lym­fo­lo­gic­ké­ho pracoviště.

Publikováno 10. 9. 2021

PEELINGOVÁ OŠETŘENÍ NEOSTRATA

chemický peeling Neostrata obrázek

Více ve slož­ce AKCE

Publikováno 3. 9. 2021