Kosmetika NeoStrata

Vydej­te se napro­ti zdra­vé, záři­vé a mla­dist­vě vypa­da­jí­cí ple­ti. Kos­me­ti­ka NeoStra­ta je vědec­ky pokro­či­lá a kli­nic­ky ově­ře­ná péče o pleť, dopo­ru­čo­va­ná odbor­ní­ky po celém svě­tě. Objev­te její schop­nos­ti účin­né pre­ven­ce i při řeše­ní spe­ci­fic­kých kož­ních problémů.

NeoStra­ta jde do nové­ho roku s novým designem. 

Pro­to nyní máte jedi­neč­nou pří­le­ži­tost při dopro­de­ji původ­ní­ho bale­ní nakou­pit v akci 1+1 (čis­ti­cí pro­dukt zdarma)

Publikováno 1. 12. 2020

Očkování proti chřipce

Milí paci­en­ti,
u prak­tic­ké­ho léka­ře, máme pro Vás k dis­po­zi­ci posled­ní kusy očko­va­cí lát­ky pro­ti chřip­ce. V pří­pa­dě zájmu kon­tak­tuj­te naši recep­ci 542215306, 734202435.
Odbor­ní­ci dopo­ru­ču­jí nechat se očko­vat v obdo­bí od říj­na do pro­sin­ce. U očko­va­ných paci­en­tů je pro­ká­zán méně závaž­ný prů­běh one­moc­ně­ní, méně kom­pli­ka­cí i úmrtí.„Očkovat pro­ti chřip­ce se dopo­ru­ču­je těhot­ným ženám, lidem trpí­cím obe­zi­tou, kuřá­kům, zdra­vot­ní­kům a všem, kdo jsou s rizi­ko­vý­mi oso­ba­mi v pra­vi­del­ném kon­tak­tu a moh­ly by na ně nemoc pře­nést. Kro­mě výše uve­de­ných sku­pin by měl očko­vá­ní pro­ti chřip­ce zvá­žit kaž­dý, kdo chce být v nad­chá­ze­jí­cí chřip­ko­vé sezó­ně pro­ti nemo­ci efek­tiv­ně chrá­něn,“ říká epi­de­mi­o­log Ras­ti­slav Maďar. Seni­o­ři nad 65 let věku mají očko­vá­ní zdar­ma. Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce je hra­ze­no ješ­tě u dal­ších záko­nem sta­no­ve­ných sku­pin osob: jsou to paci­en­ti po sple­nek­to­mii nebo po transplan­ta­ci krve­tvor­ných buněk, paci­en­ti, kte­ří trpí závaž­ným chro­nic­kým far­ma­ko­lo­gic­ky řeše­ným dia­be­tem nebo one­moc­ně­ním srd­ce a cév, dýcha­cích cest či ledvin.

Publikováno 25. 11. 2020

PŘEDVÁNOČNÍ AKCE 🎄

Na ošet­ře­ní s jeh­lič­ko­vou radiofrekvencí

Zahr­nu­je ošet­ře­ní pří­stro­jem VIVACE. Frakč­ní mik­ro­jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce půso­bí na prin­ci­pu říze­né­ho prů­ni­ku sady pozla­ce­ných jeh­li­ček do šká­ry, násled­ně dochá­zí k říze­né­mu uvol­ně­ní přes­ně cíle­né radi­o­frekvenč­ní ener­gie k zakon­če­ní kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken. Tím dochá­zí k jejich restar­to­vá­ní a regeneraci.

VÝSLEDKY:

  • vidi­tel­né zjem­ně­ní a reduk­ce i hlu­bo­kých vrásek
  • sta­že­ní pórů, reduk­ce jizev po akné
  • zpev­ně­ní ochab­lé a povis­lé kůže
  • cel­ko­vé vyhla­ze­ní a vypnu­tí pokož­ky, face­lif­ting bez skalpelu

V ceně ošet­ře­ní je zdar­ma apli­ka­ce séra Der­ma­he­al HSR + závě­reč­ná Ice mas­ka zdar­ma.
(Původ­ní cena za jed­no ošet­ře­ní: 6 000,- Kč)
Akč­ní cena za jed­no ošet­ře­ní: 4 000,- Kč
Akč­ní cena za dvě ošet­ře­ní: 7 000,- Kč

Více v sek­ci Akce

Publikováno 13. 11. 2020

Péče o pleť

Péče o pleť je nut­ná v kaž­dém roč­ním obdo­bí. Stě­žej­ní je vol­ba vhod­né­ho kos­me­tic­ké­ho přípravku.

Na odka­zu zde najde­te rady naší pri­mář­ky MUDr. Pet­ry Tro­ja­no­vé, Ph.D.

Publikováno 5. 11. 2020

ON IN UNDER SKIN 2020 – 8. ročník konference pro LÉKAŘE

ve dnech 2. – 3. říj­na, naše paní dok­tor­ky před­ná­še­ly na ON IN UNDER SKIN 2020 – 8. roč­ní­ku kon­fe­ren­ce pro LÉKAŘE, v Hote­lu DUO Praha.

primářka MUDr. Petra Trojanová, Ph.D.

MUDr. Zuzana Veselá, Ph.D.

MUDr. Eva Březinová, Ph.D.

Publikováno 15. 10. 2020

Pozvánka na ON IN UNDER SKIN 2020

Naše lékař­ky budou před­ná­šet na 8. roč­ní­ku Odbor­né kon­fe­ren­ce ON IN UNDER SKIN 2020, kte­rá se usku­teč­ní 2. – 3. 10.2020 v Pra­ze.
Pri­mář­ka naše­ho zaří­ze­ní MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. je člen­kou vědec­ké­ho výbo­ru, spo­leč­ně s prof. MUDr. Petrem Arenber­ge­rem, DrSc., MBA,
doc. MUDr. Moni­kou Arenber­ge­ro­vou, Ph.D., MUDr. Danie­lem Steh­lí­kem a MUDr. Bohu­mi­lem Zálešá­kem, Ph.D.

Pozván­ku na kon­fe­ren­ci nalez­ne­te zde

Vídeo pozván­ka zde

Publikováno 8. 9. 2020

Prim. MUDr. Petra Trojanová, Ph.D. pro čtenáře časopisu Zdraví

časopis zdraví

Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D. posky­tu­je čte­ná­řům časo­pi­su Zdra­ví odbor­né rady týka­jí­cí se pro­ble­ma­ti­ky ochra­ny kůže před UV záře­ním nejen dospě­lé popu­la­ce, ale také se zamě­řu­je na kůži dětí a ado­lescen­tů. Chce­te vědět jak správ­ně apli­ko­vat opa­lo­va­cí krém nebo jak ošet­řit kůži po spá­le­ní slun­cem? Nemu­sí­te jez­dit k moři i poby­tem na zahra­dě si může­te způ­so­bit poško­ze­ní kůže. Pře­čtě­te si jak se chrá­nit a co dělat když.…? 

odkaz na celý článek 

Více informací na stránce Knihy a články

Publikováno 25. 7. 2020

Prázdninová akce

Při­pra­vi­li jsme pro Vás prázd­ni­no­vou akci na ošet­ře­ní, kte­rá lze absol­vo­vat v let­ním období.

Jed­ná se o mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky, jeh­lič­ko­vou radi­o­frekven­ci a hyd­ro­fa­cial.
Odklá­dá­me rouš­ky a vět­ši­na z nás se potý­ká s růz­ný­mi pro­blémy. Vlh­ko a tep­lo pod­po­ru­je mno­že­ní bak­te­rií, vylu­čo­vá­ní potu a tvor­bu akné.
Roz­hod­ně nepro­spí­vá cit­li­vé ple­ti se sklo­nem ke kuper­óze nabo s rosa­ce­ou. Pro­to dopo­ru­ču­je­me po odlo­že­ní rou­šek vyu­žít naší péče.
Hyd­ro­fa­cial je nej­no­věj­ší mul­ti­funkč­ní pří­stroj ze sku­pi­ny lékař­sko – kos­me­tic­kých pří­stro­jů. Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie v péči o pleť. Vyu­ží­vá pří­rod­ních léči­vých sil – vody a kyslíku.

Ošet­ře­ní zahr­nu­je hloub­ko­vé čiš­tě­ní, dočiš­tě­ní ple­ťi ultra­zvu­ko­vou špachtlí, apli­ka­ci a zapra­co­vá­ní spe­ci­ál­ních sér.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te v sek­ci Akce.

Publikováno 1. 7. 2020

Omezení ordinační doby praktického lékaře

Milí paci­en­ti,
dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že v úte­rý 30.6. a 7. 7. 2020 prak­tic­ký lékař neor­di­nu­je.
V obdo­bí od 1. 7. – 7. 7. jsou ordi­nač­ní hodi­ny prak­tic­ké­ho léka­ře upra­ve­ny na 7:00 – 12:00.

Pře­je­me všem slu­neč­né léto a hod­ně zdraví.

Publikováno 29. 6. 2020

OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY

Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., prak­tic­ká lékař­ka a der­ma­to­ve­ne­ro­lož­ka z Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče v Brně k ochra­ně dětí říká: „Neza­po­mí­nej­me na to, že v mlá­dí, tedy do asi 18 let věku, zís­ká­me celých 50 pro­cent dáv­ky slu­neč­ní­ho záře­ní. Na basa­li­o­my a jiné typy nádo­rů si mnoh­dy zadě­lá­me už v dět­ství, pokud nemá­me osví­ce­né rodi­če, kte­ří nás vysta­vo­va­li slu­níč­ku jen šetr­ně.”

(celý člá­nek zde)

Publikováno 7. 4. 2020