Prázdninová akce

Při­pra­vi­li jsme pro Vás prázd­ni­no­vou akci na ošet­ře­ní, kte­rá lze absol­vo­vat v let­ním obdo­bí.

Jed­ná se o mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky, jeh­lič­ko­vou radi­o­frekven­ci a hyd­ro­fa­cial.
Odklá­dá­me rouš­ky a vět­ši­na z nás se potý­ká s růz­ný­mi pro­blémy. Vlh­ko a tep­lo pod­po­ru­je mno­že­ní bak­te­rií, vylu­čo­vá­ní potu a tvor­bu akné.
Roz­hod­ně nepro­spí­vá cit­li­vé ple­ti se sklo­nem ke kuper­óze nabo s rosa­ce­ou. Pro­to dopo­ru­ču­je­me po odlo­že­ní rou­šek vyu­žít naší péče.
Hyd­ro­fa­cial je nej­no­věj­ší mul­ti­funkč­ní pří­stroj ze sku­pi­ny lékař­sko – kos­me­tic­kých pří­stro­jů. Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie v péči o pleť. Vyu­ží­vá pří­rod­ních léči­vých sil – vody a kys­lí­ku.

Ošet­ře­ní zahr­nu­je hloub­ko­vé čiš­tě­ní, dočiš­tě­ní ple­ťi ultra­zvu­ko­vou špachtlí, apli­ka­ci a zapra­co­vá­ní spe­ci­ál­ních sér.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te v sek­ci Akce.

Publikováno 1. 7. 2020

Omezení ordinační doby praktického lékaře

Milí paci­en­ti,
dovo­lu­je­me si Vás upo­zor­nit, že v úte­rý 30.6. a 7. 7. 2020 prak­tic­ký lékař neor­di­nu­je.
V obdo­bí od 1. 7. – 7. 7. jsou ordi­nač­ní hodi­ny prak­tic­ké­ho léka­ře upra­ve­ny na 7:00 – 12:00.

Pře­je­me všem slu­neč­né léto a hod­ně zdra­ví.

Publikováno 29. 6. 2020

OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY

Prim. MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., prak­tic­ká lékař­ka a der­ma­to­ve­ne­ro­lož­ka z Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče v Brně k ochra­ně dětí říká: „Neza­po­mí­nej­me na to, že v mlá­dí, tedy do asi 18 let věku, zís­ká­me celých 50 pro­cent dáv­ky slu­neč­ní­ho záře­ní. Na basa­li­o­my a jiné typy nádo­rů si mnoh­dy zadě­lá­me už v dět­ství, pokud nemá­me osví­ce­né rodi­če, kte­ří nás vysta­vo­va­li slu­níč­ku jen šetr­ně.”

(celý člá­nek zde)

Publikováno 7. 4. 2020

Příprava kůže na léto a nové poznatky v její ochraně

Léto se blí­ží a mno­ho z nás se chys­tá uží­vat si hře­ji­vé slun­ce v hoj­né míře. Ať už u moře, v něja­ké exo­tic­ké desti­na­ci, nebo na cha­tě u ryb­ní­ka. Ale pozor, i ti, co z měs­ta nevy­str­čí paty ani o prázd­ni­nách, by nemě­li pří­pra­vu na slu­neč­ní záře­ní pod­ce­ňo­vat. Pro­to­že slu­neč­ní záře­ní nedě­lá roz­díl v tom, jest­li jste na dovo­le­né, nebo se jen věnu­je­te běž­ným let­ním akti­vi­tám. Zvláš­tě lidé pra­cu­jí­cí pře­váž­ně ven­ku, jako jsou tře­ba zahrad­ní­ci, bohu­žel tvo­ří znač­nou část paci­en­tů v der­ma­to­lo­gic­kých ordi­na­cích. Tak­že ochra­na kůže před slu­neč­ním záře­ním, a to nejen v létě, je nepo­chyb­ně vel­mi důle­ži­tá.

Jen­že jak se má člo­věk ori­en­to­vat v tom ohrom­ném množ­ství opa­lo­va­cích a ochran­ných pří­prav­ků na našem trhu? A je mezi jed­not­li­vý­mi pří­prav­ky či znač­ka­mi něja­ký pod­stat­ný roz­díl?

MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., pri­mář­ka Lékař­ské­ho cen­t­ra zdra­ví a este­tic­ké péče v Brně, vidí při své prá­ci kaž­do­den­ně násled­ky nad­měr­né­ho půso­be­ní záře­ní na kůži. Z její­ho pohle­du korek­tiv­ní­ho der­ma­to­lo­ga jed­no­znač­ně dopo­ru­ču­je opa­lo­va­cí pří­prav­ky s vyso­kou ochra­nou. A to nejen z hle­dis­ka pří­pad­ných nádo­ro­vých one­moc­ně­ní, ale i z hle­dis­ka stár­nu­tí kůže.

(celý člá­nek zde)

Publikováno 7. 4. 2020

Pleť v období menopauzy očima odborníka

Publikováno 1. 4. 2020

JARNÍ AKCE

Při­pra­vi­li jsme pro vás jar­ní akci na mezo­te­ra­pe­u­tic­ké balíč­ky ceny při náku­pu do 31. 6. 2020, čer­pat lze do pro­sin­ce 2020.

Mezo­te­ra­pie je mini­mál­ně inva­ziv­ní postup, při kte­rém se léči­vé spe­ci­ál­ní roz­to­ky účin­ných látek apli­ku­jí mik­ro­in­jek­ce­mi do střed­ní vrst­vy kůže. Mezo­te­ra­pe­u­tic­ké roz­to­ky obsa­hu­jí vyso­ké kon­cen­t­ra­ce vita­mí­nů, ami­no­ky­se­lin, koen­zy­mů a také kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou. Tyto lát­ky mají zásad­ní význam pro rege­ne­ra­ci pokož­ky. V naší nabíd­ce jsou roz­to­ky, kte­ré obsa­hu­jí také pep­ti­dy, kte­ré sti­mu­lu­jí kož­ní buň­ky k pro­duk­ci kolage­nu a elas­ti­nu.

Ke kaž­dé­mu balíč­ku HYDROGELOVÁ MASKA GOLD COLLAGEN zdar­ma.

více a ceny v Akce

Publikováno 21. 3. 2020

ZPRÁVA Z TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE 3.3.2020

NOVÉ POZNATKY A TRENDY V OCHRANĚ KŮŽE

K TÉMATU SE VYJADŘILA PRIM. MUDR. PETRA TROJANOVÁ, PH.D. 

La roche

Z pohle­du korek­tiv­ní­ho der­ma­to­lo­ga, kte­rý kaž­do­den­ně vidí násled­ky nad­měr­né­ho půso­be­ní záře­ní na kůži a to nejen po strán­ce nádo­ro­vých one­moc­ně­ní, ale také v pro­ble­ma­ti­ce stár­nu­tí kůže, jed­no­znač­ně dopo­ru­či­la opa­lo­va­cí pří­prav­ky s vyso­kou ochra­nou.

Hlav­ním dis­ku­to­va­ným téma­tem pro nastá­va­jí­cí let­ní sezo­nu je roz­ší­ře­ní ochra­ny naší kůže nejen před vli­vy UVB a UVA záře­ní, ale i před ostat­ní­mi typy např. infra­čer­ve­ným záře­ním 

a před vyso­ko­ener­ge­tic­kým vidi­tel­ným (HEVIS) svět­lem. Do opa­lo­va­cích pří­prav­ků se zakom­po­no­vá­va­jí lát­ky posky­tu­jí­cí ochra­nu  DNA  v buň­kách.  Jiné  lát­ky  zabra­ňu­jí  vzni­ku tzv. foto­a­gin­gu tj. stár­nu­tí kůže půso­be­ním růz­ný­mi typy záře­ní.

Prv­ním před­po­kla­dem je nákup kva­lit­ních opa­lo­va­cích pří­prav­ků pře­de­vším v lékár­ně. 

Ve své pra­xi nej­ví­ce dopo­ru­ču­ji svým paci­en­tům pří­prav­ky firem LaROCHE Posay, Ave­ne, Bio­der­ma a Can­tab­ria labor.

foto­gra­fie z kon­fe­ren­ce zde

Publikováno 6. 3. 2020

Preventivní podávání vitamínu C

Co pro sebe může­te udě­lat v době zvý­še­né­ho rizi­ka viro­vé náka­zy? Buď­te o krok napřed před viry a bak­te­ri­e­mi. Vyu­žij­te anti­o­xi­dant­ní účin­ky intra­venóz­ní apli­ka­ce vita­mí­nu C na posí­le­ní Vaší imu­ni­ty v prů­bě­hu viro­vých epi­de­mií. 
Apli­ka­cí lze dosáh­nout zvý­še­né hla­di­ny vita­mí­nu C a tím dojde k posí­le­ní a nastar­to­vá­ní při­ro­ze­né imu­ni­ty Vaše­ho orga­nis­mu s jas­ně pro­ká­za­ný­mi účin­ky. Pre­ven­tiv­ní podá­vá­ní vita­mí­nu C infuz­ní ces­tou výraz­ně posí­lí imu­nit­ní sys­tém Vaše­ho těla. Nedo­sta­tek vita­mí­nu C se pro­je­vu­je pře­de­vším naru­še­nou funk­cí imu­ni­ty a zvý­še­nou vní­ma­vos­tí k bak­te­ri­ál­ním a viro­vým infek­cím.
Dopo­ru­ču­je­me 3 apli­ka­ce infu­ze, kte­ré trva­jí cca 15 minut a 1 x za 3 dny. Kon­tra­in­di­ka­ce (nelze apli­ko­vat) – pou­ze paci­en­tům trpí­cím čas­tý­mi led­vi­no­vý­mi kame­ny. 
Vhod­né pro dospě­lé od 18 let, lze apli­ko­vat i paci­en­tům s jiný­mi při­dru­že­ný­mi one­moc­ně­ní­mi. 
Nyní nabí­zí­me za zvý­hod­ně­nou cenu balí­ček 3 x 1 100,-, více infor­ma­cí dosta­ne­te u naše­ho zdra­vot­nic­ké­ho per­so­ná­lu na tel. 542 215 306, 734 202 436 nebo info@​lclazne.​cz

Dal­ší infor­ma­ce nalez­ne­te Face­boo­ku

Více informací na stránce Kontakt

Publikováno 2. 3. 2020

Nabídka ošetření chemický peeling

Máte-li pro­blém s akné, je potře­ba řešit jeho vidi­tel­né pro­je­vy pří­mo na pokož­ce, ale také zánět uvnitř, kte­rý akné způ­so­bu­je. Ide­ál­ním způ­so­bem boje pro­ti akné je che­mic­ký povr­cho­vý pee­ling Beta­Pe­el od brit­ské znač­ky Medik8. Obsa­hu­je kyse­li­nu salicylo­vou a kyse­li­nu aze­la­i­no­vou, kte­ré redu­ku­jí pupín­ky a cel­ko­vý zánět ple­ti a půso­bí také na ucpa­né póry. Beta­Pe­el je vyni­ka­jí­cí vol­bou pro ty, kdo hle­da­jí nej­lep­ší výsled­ky s mini­mál­ní­mi ved­lej­ší­mi účin­ky. Nyní nabí­zí­me ošet­ře­ní 4+1 s měsíč­ní kůrou vit.E za bez­kon­ku­renč­ní cenu.

Více informací na stránce Chemický peeling

Publikováno 17. 2. 2020

PF 2020

Publikováno 19. 12. 2019