OCHRANA KŮŽE – TRENDY, NOVINKY, NÁPADY

Prim. MUDr. Petra Tro­janová, Ph.D., prak­tická lékař­ka a der­ma­toven­erolož­ka z Lékařského cen­tra zdraví a estet­ické péče v Brně k ochraně dětí říká: „Neza­pomíne­jme na to, že v mládí, tedy do asi 18 let věku, získáme celých 50 pro­cent dávky slunečního záření. Na basaliomy a jiné typy nádorů si mno­hdy zaděláme už v dět­ství, pokud nemáme osví­cené rodiče, kteří nás vys­tavo­vali sluníčku jen šetrně.”

(celý článek zde)

Publikováno 7. 4. 2020

Příprava kůže na léto a nové poznatky v její ochraně

Léto se blíží a mno­ho z nás se chys­tá uží­vat si hře­jivé slunce v hojné míře. Ať už u moře, v nějaké exotické des­ti­naci, nebo na chatě u ryb­ní­ka. Ale pozor, i ti, co z měs­ta nevys­trčí paty ani o prázd­ninách, by neměli přípravu na sluneční záření pod­ceňo­vat. Pro­tože sluneční záření nedělá rozdíl v tom, jestli jste na dov­olené, nebo se jen věnu­jete běžným let­ním aktiv­itám. Zvláště lidé pracu­jící převážně venku, jako jsou tře­ba zahrad­ní­ci, bohužel tvoří znač­nou část pacien­tů v der­ma­to­log­ick­ých ordi­nacích. Takže ochrana kůže před slunečním zářením, a to nejen v létě, je nepochyb­ně vel­mi důležitá.

Jenže jak se má člověk ori­en­to­vat v tom ohrom­ném množství opalo­vacích a ochran­ných přípravků na našem trhu? A je mezi jed­notlivý­mi přípravky či značka­mi nějaký pod­stat­ný rozdíl?

MUDr. Petra Tro­janová, Ph.D., primář­ka Lékařského cen­tra zdraví a estet­ické péče v Brně, vidí při své prá­ci kaž­do­den­ně násled­ky nad­měrného působení záření na kůži. Z jejího pohle­du korek­tivního der­ma­tolo­ga jed­noz­načně doporuču­je opalo­vací přípravky s vysok­ou ochra­nou. A to nejen z hlediska pří­pad­ných nádorových onemoc­nění, ale i z hlediska stár­nutí kůže.

(celý článek zde)

Publikováno 7. 4. 2020

Pleť v období menopauzy očima odborníka

Publikováno 1. 4. 2020

JARNÍ AKCE

Připrav­ili jsme pro vás jarní akci na mezoter­apeutické balíčky ceny při nákupu do 31. 6. 2020, čer­pat lze do pros­ince 2020.

Mezoter­apie je min­imál­ně invazivní post­up, při kterém se léčivé speciál­ní roz­toky účin­ných látek apliku­jí mikroin­jekce­mi do střed­ní vrstvy kůže. Mezoter­apeutické roz­toky obsahu­jí vysoké kon­cen­trace vita­mínů, aminoky­selin, koen­zymů a také kyselinu hyaluronovou. Tyto látky mají zásad­ní výz­nam pro regen­eraci pokožky. V naší nabíd­ce jsou roz­toky, které obsahu­jí také pep­tidy, které stim­u­lu­jí kožní buňky k pro­duk­ci kola­genu a elastinu.

Ke každé­mu balíčku HYDROGELOVÁ MASKA GOLD COLLAGEN zdar­ma.

více a ceny v Akce

Publikováno 21. 3. 2020

Omezený provoz

Naši milí paci­en­ti,
vzh­le­dem k vyh­lášené karan­téně fun­gu­jí naše ordi­nace der­ma­toven­erolo­gie a urolo­gie v omezeném režimu. Je důležité dodržo­vat daná pravid­la a omez­it pohyb neakut­ních pacien­tů.

Stále však je náš tým připraven Vám pomo­ci. Lékaři i ses­třičky jsou Vám k dis­pozi­ci na tele­fonu či emailu.

Lym­foter­apie je v provozu. Pokud potře­bu­jete zaslat recept nebo pora­dit s konkrét­ní­mi kožní­mi nebo uro­log­ick­ý­mi obtíže­mi, kon­tak­tu­jte nás.

Lékař se Vám bude věno­vat na tele­fonu – 734 202 435, 734 202 436, 542 215 306. Nebo pište na email:

Publikováno 17. 3. 2020

! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY !

Vážení paci­en­ti

! NEVSTUPUJTE BEZ PŘEDCHOZÍ DOMLUVY DO PROSTOR ORDINACE !

        Provoz naší praxe je v součas­né době lim­i­tován nedostatkem ochran­ných prostřed­ků. Ordi­nace fun­gu­je v nouzovém režimu. Pro­to je čekár­na uza­mčená.

Pokud je to možné, odložte v záj­mu vlast­ního zdraví návštěvu naší ordi­nace a kon­tak­tu­jte nás tele­fon­icky. Tel.: 734 202 435, 734 202 436, 542 215 306. Toto platí i pro příz­naky běžného nach­lazení, které je zvlád­nutel­né samoléčbou v domácím prostředí.

Můžeme Vám elek­tron­icky vys­tavit recept i pra­cov­ní neschop­nost a tu i elek­tron­icky ukončit. To vše bez vaší pří­tom­nos­ti. Ta je nut­ná jen v pří­padě zhoršení stavu, nebo delšího přetrvávání potíží.

Pokud k lékaři musíte (akut­ní pří­pady), zatele­fonu­jte a budete objed­náni na přes­ný čas.

Neprovádíme do odvolání pre­ven­tivní prohlíd­ky a žád­ná jiná pláno­vaná vyšetření, neprovádíme pra­cov­ně-lékařské prohlíd­ky a prohlíd­ky pro posud­kovou čin­nost. (řidičské a zbro­jní průkazy, invalid­ní důchody, příspěvky na péči, lázně, pojistky, bolest­né atd.

Oso­by, na které se vztahu­je karan­té­na a mají zároveň klin­ické příz­naky, nechť z domo­va kon­tak­tu­jí pří­mo hygien­ick­ou stani­ci nebo linku 112 nebo 1212.

Děku­jeme za pochopení

Váš tým LCZEP

Publikováno 16. 3. 2020

ZPRÁVA Z TISKOVÉ KONFERENCE ZE DNE 3.3.2020

NOVÉ POZNATKY A TRENDY V OCHRANĚ KŮŽE

K TÉMATU SE VYJADŘILA PRIM. MUDR. PETRA TROJANOVÁ, PH.D. 

La roche

Z pohle­du korek­tivního der­ma­tolo­ga, který kaž­do­den­ně vidí násled­ky nad­měrného působení záření na kůži a to nejen po stránce nádorových onemoc­nění, ale také v prob­lem­at­ice stár­nutí kůže, jed­noz­načně doporuči­la opalo­vací přípravky s vysok­ou ochra­nou.

Hlavním disku­to­vaným tématem pro nastá­va­jící let­ní sezonu je rozšíření ochrany naší kůže nejen před vlivy UVB a UVA záření, ale i před ostat­ní­mi typy např. infračer­veným zářením 

a před vysokoen­er­get­ick­ým viditel­ným (HEVIS) světlem. Do opalo­vacích přípravků se zakom­ponová­va­jí látky posky­tu­jící ochranu  DNA  v buňkách.  Jiné  látky  zabraňu­jí  vzniku tzv. fotoagin­gu tj. stár­nutí kůže působením různý­mi typy záření.

Prvním před­pok­la­dem je nákup kval­it­ních opalo­vacích přípravků přede­vším v lékárně. 

Ve své praxi nejvíce doporuču­ji svým pacien­tům přípravky firem LaROCHE Posay, Avene, Bio­der­ma a Cantabria labor.

fotografie z kon­fer­ence zde

Publikováno 6. 3. 2020

Preventivní podávání vitamínu C

Co pro sebe můžete udělat v době zvýšeného rizika virové nákazy? Buďte o krok napřed před viry a bak­terie­mi. Využi­jte antiox­i­dant­ní účinky intra­venózní aplikace vita­mínu C na posílení Vaší imu­ni­ty v průběhu virových epi­demií. 
Aplikací lze dosáh­nout zvýšené hladiny vita­mínu C a tím dojde k posílení a nas­tar­tování přirozené imu­ni­ty Vaše­ho organ­is­mu s jas­ně prokázaný­mi účinky. Pre­ven­tivní podávání vita­mínu C infuzní ces­tou výrazně posílí imu­nit­ní sys­tém Vaše­ho těla. Nedostatek vita­mínu C se pro­je­vu­je přede­vším naruše­nou funkcí imu­ni­ty a zvýše­nou vní­mavostí k bak­ter­iál­ním a virovým infekcím.
Doporuču­jeme 3 aplikace infuze, které trva­jí cca 15 min­ut a 1 x za 3 dny. Kon­traindikace (nelze apliko­vat) – pouze pacien­tům trpícím častý­mi led­vi­nový­mi kame­ny. 
Vhod­né pro dospělé od 18 let, lze apliko­vat i pacien­tům s jiný­mi přidružený­mi onemoc­nění­mi. 
Nyní nabízíme za zvýhod­ně­nou cenu balíček 3 x 1 100,-, více infor­ma­cí dostanete u naše­ho zdravot­nick­ého per­son­álu na tel. 542 215 306, 734 202 436 nebo 

Další infor­ma­ce naleznete Face­booku

Více informací na stránce Kontakt

Publikováno 2. 3. 2020

Nabídka ošetření chemický peeling

Máte-li prob­lém s akné, je potře­ba řešit jeho viditel­né pro­jevy pří­mo na pokožce, ale také zánět uvnitř, který akné způ­sobu­je. Ideál­ním způ­sobem boje pro­ti akné je chemický povr­chový peel­ing BetaPeel od brit­ské značky Medik8. Obsahu­je kyselinu sal­i­cylovou a kyselinu aze­lain­ovou, které reduku­jí pupínky a celkový zánět pleti a působí také na ucpané póry. BetaPeel je vynika­jící vol­bou pro ty, kdo hleda­jí nejlepší výsled­ky s min­imál­ní­mi vedle­jší­mi účinky. Nyní nabízíme ošetření 4+1 s měsíční kůrou vit.E za bezkonkurenční cenu.

Více informací na stránce Chemický peeling

Publikováno 17. 2. 2020

PF 2020

Publikováno 19. 12. 2019