Lékařské centrum Lázně

Lékařské cen­trum zdraví a estet­ické péče se pro­filu­je jako špičkové pra­cov­iště posky­tu­jící svým pacien­tům nad­stan­dard­ní služ­by v širokém spek­tru spe­cial­iza­cí. Najdete u nás ordi­naci všeobec­ného prak­tick­ého lékaře, urolo­gie, der­ma­toven­erolo­gie, korek­tivní der­ma­tolo­gie, lym­folo­gie s ambu­lancí kom­plexní léč­by otoků. Služ­by rozšiřu­jeme o lékařsk­ou kos­metiku (medicín­ská péče o obličej) a lékařsk­ou podologii (medicín­ská péče o nohy).

Objednávky

Akutní případy

V akut­ních pří­padech v době uza­vření ordi­nace a mimo pra­cov­ní dobu budete ošetřeni na LSPP v areálu Ura­zové nemoc­nice Brno Ponáv­ka. LPS prak­tick­ého lékaře — pro dospělé

Mohu se stát vaším pacientem?

Počet pacien­tů v ordi­naci prak­tick­ého lékaře se průběžně mění, zepte­jte se tedy, zda máme právě vol­nou reg­is­traci. Akut­ní ošetření posky­tu­jeme i u pacien­tů nesm­lu­vních pojišťoven a rovněž osob nepo­jištěných za pří­mou úhradu.

Zdravotní pojišťovny

  • 111 Všeobec­ná zdravot­ní pojišťov­na
  • 201 Vojen­ská zdravot­ní pojišťov­na
  • 205 Česká průmyslová pojišťov­na
  • 207 Oborová zdravot­ní pojišťov­na
  • 211 Zdravot­ní pojišťov­na Min­is­ter­st­va vni­tra
  • 213 Revírní bra­trská pok­lad­na