Lékařské centrum Lázně

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče se pro­fi­lu­je jako špič­ko­vé pra­co­viš­tě posky­tu­jí­cí svým paci­en­tům nad­stan­dard­ní služ­by v širo­kém spek­tru spe­ci­a­li­za­cí. Najde­te u nás ordi­na­ci vše­o­bec­né­ho prak­tic­ké­ho léka­ře, uro­lo­gie, der­ma­to­ve­ne­ro­lo­gie, korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie, lym­fo­lo­gie s ambu­lan­cí kom­plex­ní léč­by oto­ků. Služ­by roz­ši­řu­je­me o lékař­skou kos­me­ti­ku (medi­cín­ská péče o obli­čej) a lékař­skou podo­lo­gii (medi­cín­ská péče o nohy).

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče je drži­te­lem akre­di­ta­ce Minis­ter­stva zdra­vot­nic­tví ČR, pod­le záko­na č. 95/​2004 Sb., kte­rá zahr­nu­je opráv­ně­ní k pro­vá­dě­ní výu­ky v oboru :

  • Vše­o­bec­né prak­tic­ké lékařství
  • Korek­tiv­ní dermatologie

Naše pra­co­viš­tě při­pra­vu­je odbor­ní­ky v těch­to ates­tač­ních oborech.

Objednávky

Emai­lem: info@​lclazne.​cz
Tele­fo­nem: 542 215 306
Mobi­lem: 734 202 435

Kon­takt

Akutní případy

V akut­ních pří­pa­dech v době uza­vře­ní ordi­na­ce a mimo pra­cov­ní dobu bude­te ošet­ře­ni na LSPP v are­á­lu Ura­zo­vé nemoc­ni­ce Brno Ponáv­ka. LPS prak­tic­ké­ho léka­ře – pro dospělé

Mohu se stát vaším pacientem?

Počet paci­en­tů v ordi­na­ci prak­tic­ké­ho léka­ře se prů­běž­ně mění, zeptej­te se tedy, zda máme prá­vě vol­nou regis­tra­ci. Akut­ní ošet­ře­ní posky­tu­je­me i u paci­en­tů nesmluv­ních pojiš­ťo­ven a rov­něž osob nepo­jiš­tě­ných za pří­mou úhradu.

Zdravotní pojišťovny

  • 111 Vše­o­bec­ná zdra­vot­ní pojišťovna
  • 201 Vojen­ská zdra­vot­ní pojišťovna
  • 205 Čes­ká prů­mys­lo­vá pojišťovna
  • 207 Obo­ro­vá zdra­vot­ní pojišťovna
  • 211 Zdra­vot­ní pojiš­ťov­na Minis­ter­stva vnitra
  • 213 Revír­ní bra­tr­ská pokladna