Plastická chirurgie

MUDr. Šár­ka Sti­bo­ro­vá – ates­to­va­ný plas­tic­ký chi­rurg s licen­cí Čes­ké lékař­ské komory.

Paní dok­tor­ka Sti­bo­ro­vá pro­vá­dí širo­ké spek­trum ope­ra­cí plas­tic­ké a este­tic­ké chi­rur­gie. Kva­li­fi­ka­ci v plas­tic­ké chi­rur­gii zís­ka­la na Kli­ni­ce plas­tic­ké a este­tic­ké chi­rur­gie fakult­ní nemoc­ni­ce u sv. Anny v Brně, Ber­ko­va 34. Kon­ti­nu­ál­ně se vzdě­lá­vá ve svém obo­ru a záro­veň vyu­ču­je na Masa­ry­ko­vě uni­ver­zi­tě Lékař­ské fakul­tě budou­cí léka­ře. Je také auto­rem a spo­lu­au­to­rem řady před­ná­šek a vědec­kých publikací.

Nabíd­ka zákro­ků plas­tic­ké chirurgie: