Lékařská kosmetika

Výkony lékařské kosmetiky

Foto kosmetika
foto Hydrafacial
  • Che­mic­ký pee­ling – od 20% – 35%, spe­ci­ál­ní depig­men­tač­ní, kera­to­re­gu­lač­ní pro­ti akne, lif­tingo­vý aj.
  • Omni­lux – inten­ziv­ní čer­ve­né a mod­ré světlo
  • Hyd­ra­fa­cial – jedi­ný pří­stroj v Brně – nein­va­ziv­ní čiš­tě­ní a reju­ve­na­ce ple­ti nové gene­ra­ce, pomo­cí vod­ní­ho roz­to­ku a pod­tla­ku. Mož­nost také lym­fa­tic­ké masá­že obli­če­je a mikrodermabrase
  • Hyd­ro­fa­cial – Nej­no­věj­ší mul­ti­funkč­ní pří­stroj ze sku­pi­ny lékař­sko – kos­me­tic­kých pří­stro­jů. Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie v péči o pleť. Vyu­ží­vá pří­rod­ních léči­vých sil – vody a kyslíku.
  • Lash Lif­ting, Lash Botox 
  • Depi­la­ce vosky
  • Kos­me­tic­ké ošet­ře­ní s kos­me­ti­kou SKINCEUTICALS
  • Apli­ka­ce ple­ťo­vých masek a vypí­na­cích sér dle typu ple­ti, kte­ré je mož­no zakou­pit i k domá­cí­mu použití
  • Pro­dej kos­me­tic­kých výrob­ků – nabí­zí­me Vám jen špič­ko­vé zahra­nič­ní znač­ky s širo­kým výbě­rem pro­duk­tů, kte­ré Vám dopo­ru­čí­me pří­mo na míru dle typu Vaší ple­ti a poža­dav­ků. V našem obcho­dě nalez­ne­te pro­duk­ty od firem La roche Possay, Issis phar­ma, Meda­prex, SKINCEUTICALS. Pra­vi­del­ně pro Vás máme při­pra­ve­ny akč­ní nabíd­ky na naše pro­duk­ty a máte také mož­nost otes­to­vat někte­ré výrob­ky for­mou vzorečků. 

Mož­nost zakou­pe­ní dár­ko­vých pou­ka­zů pro blíz­ké oso­by na výko­ny lékař­ské kos­me­ti­ky (min. hod­no­ta pou­ka­zu je 1000 Kč).

Výko­ny lékař­ské kos­me­ti­ky posky­tu­je Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie s.r.o.