Hydrofacial

Nej­no­věj­ší mul­ti­funkč­ní pří­stroj ze sku­pi­ny lékař­sko – kos­me­tic­kých pří­stro­jů. Nej­mo­der­něj­ší tech­no­lo­gie v péči o pleť. Vyu­ží­vá pří­rod­ních léči­vých sil – vody a kys­lí­ku. Ošet­ře­ní je šetr­né k ple­ti a přes­to vel­mi efek­tiv­ní. Po ošet­ře­ní je pleť hyd­ra­to­va­ná a zdra­vě vypa­da­jí­cí. Ošet­ře­ní redu­ku­je znám­ky stár­nu­tí, mini­ma­li­zu­je pig­men­to­vé skvr­ny, redu­ku­je povr­cho­vé jizvy a mast­nou pleť, odstra­ňu­je čer­né teč­ky. Zlep­šu­je cel­ko­vý stav a vzhled ple­ti. Ošet­ře­ní pří­stro­jem Hyd­ra Beau­ty Skin Vám zaru­čí kom­plex­ní ošet­ře­ní kůže obli­če­je s vyu­ži­tím nej­no­věj­ších technologií.

Máte před důle­ži­tou sou­kro­mou či pra­cov­ní schůzkou, chys­tá­te se na ples či do diva­dla? Potře­bu­je­te udě­lat dojem, vypa­dat skvě­le a svě­že? Máme pro Vás ide­ál­ní řeše­ní. Přijď­te vyzkou­šet nové pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní. Vybrat si může­te z něko­li­ka typů ošetření:

HF Basic  30 min            1200 Kč
HF Sil­ver    50 min      1 900 Kč
HF Gold      90 min      2 900 Kč

Po ošet­ře­ní bude Vaše pleť elas­tic­ká a září­cí. Na roz­díl od kla­sic­ké­ho kos­me­tic­ké­ho ošet­ře­ní nemu­sí Vaše pleť odpo­čí­vat, ale může­te se ihned vydat do společnosti.

Ošetření podle typu zahrnuje:

  • hloub­ko­vé čiš­tě­ní (basic, sil­ver, gold)
  • apli­ka­ci a zapra­co­vá­ní spe­ci­ál­ních sér (basic, sil­ver, gold)
  • dočiš­tě­ní ultra­zvu­ko­vou špachtlí (basic, sil­ver, gold)
  • bio micro­current, což je bez­peč­ná efek­tiv­ní tech­no­lo­gie pro kli­en­ty, kte­ří si chtě­jí udr­žet zdra­vou a mla­dě vypa­da­jí­cí pleť. Jed­ná se o nein­va­ziv­ní face­lift. Eli­mi­nu­je jem­né vrás­ky, zlep­šu­je pro­kr­ve­ní ple­ti, sjed­no­cu­je tón ple­ti, řeší hyper­pig­men­ta­ce a akné. (sil­ver, gold)
  • high frequen­cy, kte­rá je vhod­ná pro aknóz­ní pleť, pod­po­ru­je pro­kr­ve­ní, napo­má­há pro­nik­nout aktiv­ním lát­kám do kůže, čímž zvy­šu­je jejich úči­nek. Efekt je mimo­řád­ný, urych­lu­je hoje­ní ran a má anti­sep­tic­ké účin­ky. (sil­ver, gold)
  • apli­ka­ci PDT tzv. magic­ké­ho svět­la, jed­ná se o novou tech­no­lo­gii, kte­rá vyu­ží­vá foto­no­vou sílu, pře­ná­ší svě­tel­nou ener­gii do buněk. Zvy­šu­je jejich obno­vu a pro­kr­ve­ní, sti­mu­lu­je tvor­bu kolage­nu, zvy­šu­je elas­ti­ci­tu ple­ti, napo­má­há zpo­ma­le­ní stár­nu­tí pleti.(basic, sil­ver, gold)
  • ultra­so­nic – mik­ro­ma­sáž, jež eli­mi­nu­je stár­nu­tí buněk půso­be­ním vyso­ko­frekvenč­ních vln, kte­ré zjem­ňu­jí pleť a akti­vu­jí buň­ky. Napo­má­há absor­bo­vat apli­ko­va­né látky.(silver, gold)