Lymfologie a lymfoterapie

Cen­t­rum lym­fo­lo­gie a lym­fo­te­ra­pie se zabý­vá dia­gnos­ti­kou a léč­bou oto­ků kon­če­tin se zamě­ře­ním na cév­ní a lym­fa­tic­ký systém.

Cen­t­rum lym­fo­lo­gie a lym­fo­te­ra­pie se zabý­vá dia­gnos­ti­kou a léč­bou oto­ků hor­ních i dol­ních kon­če­tin se zamě­ře­ním na cév­ní a lym­fa­tic­ký sys­tém. Léčbu vede lékař lym­fo­log a tera­pii pro­vá­dě­jí cer­ti­fi­ko­va­ní lymfoterapeuti.

 • kom­plex­ní léč­ba pri­már­ní­ho i sekun­dár­ní­ho lym­fe­dé­mu je v těch­to indi­ka­cích plně hra­ze­nou zdra­vot­ní­mi pojiš­ťov­na­mi, pre­ven­tiv­ní ošet­ře­ní na žádost kli­en­ta je hra­ze­no dle cení­ku – zde odkaz na ceník lymfo
 • léč­ba sekun­dár­ní­ho lym­fe­dé­mu vznik­lé­ho poo­pe­rač­ně po nádo­ro­vém one­moc­ně­ní prsu a geni­tá­lu u žen i mužů
 • léč­ba chro­nic­ké žil­ní nedo­sta­teč­nos­ti, kře­čo­vých žil – dia­gnos­ti­ka, léč­ba, pří­stro­jo­vá lymfoterapie
 • cel­ko­vé pro­čiš­tě­ní lym­fa­tic­ké­ho sys­té­mu – dia­gnos­ti­ka poruch, léčba
 • cel­ko­vá i čás­teč­ná manu­ál­ní lym­fa­tic­ká masáž
 • pří­stro­jo­vá lym­fo­te­ra­pie pří­stro­jem Lymfoven
 • cel­ko­vá rela­xač­ní masáž
 • reflex­ní masáž
 • baň­ko­vá­ní
 • taping

Kosmetické/​estetické indikace

 • celu­li­ti­da
 • syn­drom těž­kých nohou
 • pre­ven­ce vzni­ku kře­čo­vých žil
 • zlep­še­ní tro­fi­ky kůže
 • lym­fe­dém
 • poli­po­sukč­ní péče
 • rekon­va­lescen­ce
 • úpo­no­vé bolesti
 • rege­ne­ra­ce
 • deto­xi­ka­ce

Kontraindikace

 • akut­ní viro­vé či bak­te­ri­ál­ní one­moc­ně­ní, horeč­na­té onemocnění
 • onko­lo­gic­ká one­moc­ně­ní, kte­rá nejsou v remisi
 • akut­ní žil­ní onemocnění
 • nedo­sta­teč­ná čin­nost srdeč­ní, srdeč­ní edémy
 • těho­ten­ství 1. trimestr
 • oto­ky způ­so­be­né one­moc­ně­ním srd­ce a ledvin

V pří­pa­dě kře­čo­vých žil je nut­no se pora­dit se svým ošet­řu­jí­cím lékařem.