Podologie

Oddě­le­ní kom­plex­ní péče o nohy nabí­zí suchou léčeb­nou pedi­k­ú­ru, včet­ně ošet­ře­ní neh­tů, pro­vá­dě­nou spe­ci­ál­ním přístrojem.

Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče ote­vře­lo podo­lo­gic­kou ordi­na­ci. Jed­ná se o pra­co­viš­tě, kde pomo­cí nej­mo­der­něj­ší­ho zaří­ze­ní zajiš­ťu­je­me kom­plex­ní zdra­vot­ní péči o nohy s návaz­nos­tí na ordi­na­ci léč­by oto­ků dol­ních končetin.

S jakými potížemi se můžete objednat

 • onycho­my­kó­za
 • veš­ke­rá one­moc­ně­ní neh­tů na nohou i rukou – zarůs­ta­jí­cí neh­ty, plí­seň neh­tů, defor­ma­ce neh­to­vých plotének
 • one­moc­ně­ní kůže nohou a plo­sek včet­ně bra­da­vic a jiných výrust­ků kůže
 • mozo­ly, kuří oka, praskli­ny ve ztvrd­lé kůži
 • one­moc­ně­ní nohou a neh­tů při­dru­že­ná k žil­ní­mu, lym­fa­tic­ké­mu nebo dia­be­tic­ké­mu one­moc­ně­ní, k lupen­ce nebo ato­pic­ké­mu ekzému

Léčebná suchá pedikúra

V naší ordi­na­ci bylo jako prv­ní v Čes­ké repub­li­ce insta­lo­vá­no podo­lo­gic­ké pra­co­viš­tě ital­ské fir­my STERN PODIA, nej­mo­der­něj­ší podo­lo­gic­ký unit.

Pomo­cí této tech­no­lo­gie se zba­ví­te všech nepří­jem­ných pro­blé­mů spo­je­ných s neu­stá­lým namá­há­ním cho­di­del. Na roz­díl od jiných způ­sobů ošet­ře­ní kůže na nohách nepo­u­ží­vá­me nůž­ky, žilet­ky ani skal­pe­ly. Tyto nástro­je nahra­zu­je­me pro­fe­si­o­nál­ní­mi dia­man­to­vý­mi vyso­ko­frekvenč­ní­mi fréz­ka­mi kte­ré ome­zu­jí bolest i krvá­ce­ní. Pomo­cí vyso­ko­ob­rát­ko­vých frek­ven­cí kůži jem­ně obru­šu­je­me a před­chá­zí­me tak jaké­mu­ko­li poško­ze­ní či naru­še­ní její fyzi­o­lo­gic­ké struk­tu­ry. Pra­co­viš­tě je vyba­ve­no kva­lit­ním odsá­va­cím zaří­ze­ním bez roz­pty­lu pra­cho­vých částic.

Toto pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní před­sta­vu­je ide­ál­ní řeše­ní zejmé­na pro paci­en­ty, pro kte­ré není kla­sic­ká pedi­k­ú­ra ze zdra­vot­ních důvo­dů vhod­ná. Pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní nevy­ža­du­je namo­če­ní pokož­ky, pro­to nehro­zí hlub­ší pora­ně­ní ani pře­nos infek­cí či mykóz.

Proč si zvolit tento typ ošetření

 • cel­ko­vé bezbo­lest­né ošetření
 • bez pou­ži­tí sklapelu
 • pří­stro­jo­vá pedi­k­ú­ra je dopo­ru­če­na u rizi­ko­vých sku­pin, jako jsou dia­be­ti­ci, lidé s isché­mií, kar­di­a­ci, těhot­né ženy, kli­en­ti s myko­tic­ký­mi neh­ty, nebo s poru­chou sráž­li­vos­ti krve, lupen­kou a paci­en­tům s neu­ro­pa­tií (sní­že­ná cit­li­vost nohou vůči boles­ti) apod.
 • ošet­ře­ní se pro­vá­dí suchou cestou
 • narov­ná­vá­ní zarost­lé­ho nehtu
 • dopo­ru­če­ní vhod­né kos­me­ti­ky k ošet­ře­ní nohou
podologické ošetřenípodologické ošetření
Péčí o svo­je nohy před­chá­zí­te rizi­ku plís­ňo­vých one­moc­ně­ní a bak­te­ri­ál­ních one­moc­ně­ní typu růže.

Co všechno ošetření zahrnuje?

 • des­in­fek­ci a hygi­e­nic­kou očis­tu nohou, změk­ču­jí­cí krém
 • ošet­ře­ní, zkrá­ce­ní a cel­ko­vou korek­ci nehtů
 • vyčiš­tě­ní pro­sto­ru mezi neh­tem a neh­to­vým valem
 • odstra­ně­ní kuří­ho oka, zro­ho­va­tě­lé či roz­praska­né kůže (např. na patách)
 • ošet­ře­ní zarůs­ta­jí­cích nehtů
 • ošet­ře­ní neh­to­vé kůžičky
 • apli­ka­ce spe­ci­ál­ní­ho vyži­vu­jí­cí­ho balzámu

Dél­ka základ­ní­ho ošet­ře­ní je 45 minut. Na ošet­ře­ní je vhod­né při­jít bez nala­ko­va­ných, pří­pad­ně umě­lých nehtů.

Nabídka ošetření

 • základ­ní ošet­ře­ní, včet­ně ošet­ře­ní neh­tů (45 min.) Cena 750 Kč
 • základ­ní ošet­ře­ní, včet­ně ošet­ře­ní neh­tů a lako­vá­ní (60 min.) Cena 900 Kč
 • základ­ní ošet­ře­ní, včet­ně neh­tů a masá­že plo­sek nohou (60 min.) Cena 1000 Kč
 • kom­plex­ní ošet­ře­ní, včet­ně neh­tů, masá­že plo­sek nohou a lako­vá­ní Cena 1200 Kč
obrázek podologieobrázek podologie
„Pří­stro­jo­vé ošet­ře­ní není jen pro nemoc­né nohy”. Nemu­sí­te mít žád­né kož­ní a neh­to­vé potí­že, aby jste nás moh­li navští­vit. Přijď­te a nahraď­te svou dosa­vad­ní péči o nohy nej­mo­der­něj­ší pří­stro­jo­vou tech­ni­kou pod vede­ním zku­še­né­ho zdra­vot­nic­ké­ho týmu, kde máte jis­to­tu pro­fe­si­o­na­li­ty, per­fekt­ní bez­in­fekč­nos­ti a ste­ri­li­ty a návaz­nos­ti na lékař­ské ošetření.

Vyzkou­šej­te nej­mo­der­něj­ší zaří­ze­ní toho­to dru­hu v Brně a nechej­te si své nohy hýč­kat spe­ci­ál­ně vyško­le­ným personálem.

obrázek podologieobrázek podologieobrázek podologieobrázek podologieobrázek podologieobrázek podologieobrázek podologieobrázek podologie

Ošet­ře­ní je v kom­pe­ten­ci vyso­ce pro­ško­le­né­ho nelé­kař­ské­ho zdra­vot­nic­ké­ho pracovníka.

Laserové ošetření onychomykózy

Neh­to­vá plí­seň je nej­čas­těj­ší myko­tic­ké posti­že­ní neh­to­vých plo­té­nek, popř. neh­to­vých lůžek. Posti­hu­je zejmé­na neh­ty na nohou, a to až 4 krát čas­tě­ji než na rukou. Onycho­my­kó­za tvo­ří zhru­ba polo­vi­nu všech neh­to­vých abnormalit.

Lase­ro­vá tech­no­lo­gie umož­ňu­je přes­nou kon­t­ro­lu tep­lo­ty během ošet­ře­ní a díky tomu je ošet­ře­ní kom­fort­ní a nebo­les­ti­vé. Ošet­řo­va­ná plo­cha se zahří­vá na tep­lo­tu mezi 45 a 60 st.C. Po ošet­ře­ní začí­ná růst nový nepo­ško­ze­ný nehet. Zále­ží na rych­los­ti růstu, k cel­ko­vé obno­vě obvykle dochá­zí v prů­bě­hu 4 až 6 měsíců.

Výhody léčby nehtové plísně laserem

 • ošet­ře­ní neh­tů obou cho­di­del trvá cca 5 – 10 minut
 • obvykle sta­čí 3 až 5 ošet­ře­ní k odstra­ně­ní neh­to­vé plísně
 • nemu­sí­te dlou­ho­do­bě apli­ko­vat krémy s nejis­tým efektem
 • nemu­sí­te uží­vat orál­ní medi­ka­ce, kte­ré mají čas­to nežá­dou­cí ved­lej­ší účinky
 • po lase­ro­vém ošet­ře­ní se zlep­ší cel­ko­vý vzhled nehtu

Cena ošet­ře­ní jed­no­ho neh­tu je 150 Kč.