Estetická a korektivní dermatologie

Ordi­na­ce nabí­zí este­tic­ké i léčeb­né zákro­ky. Vybra­né služ­by jsou hra­ze­né zdra­vot­ní­mi pojišťovnami.

Posky­tu­je­me služ­by hra­ze­né i nehra­ze­né zdra­vot­ní­mi pojišťovnami.

Nabízíme ošetření

Všech­ny výše uve­de­né zákro­ky jsou v kom­pe­ten­ci ošet­řu­jí­cí­ho der­ma­to­lo­ga s asi­s­ten­cí vše­o­bec­né sest­ry spe­ci­a­li­zo­va­né na korek­tiv­ní dermatologii.

Mož­nost zakou­pe­ní dár­ko­vých pou­ka­zů pro blíz­ké oso­by na korek­tiv­ní zákro­ky (min. hod­no­ta pou­ka­zu je 1000 Kč).

 

TOP zákro­ky
meto­da face­coun­tu­ring mezo­te­ra­pie plazmo­te­ra­pie
K čemu je určena kon­tu­ry obličeje kon­tu­ry, vypnu­tí kůže oži­ve­ní kůže
Komu je určena nad 45 let od 35 let od 25 let
Jak se provádí jehlou, kany­lou jehlou odběr krve, zpět jehlou
Kde se provádí hlu­bo­ké pokoží střed­ní vrst­va kůže povr­cho­vá vrst­va kůže
Boles­ti­vost ** ** *
Inva­zi­ta *** ** *
Doba rekon­va­lescen­ce 3–5 dní 3–5 dní 1 den
Cena meto­dy 10–15 tisíc Kč 4–6 tisíc Kč 3–6 tisíc Kč

Člán­ky zamě­ře­né na zdra­ví, krá­su a anti-aging medi­cí­nu si může­te pře­číst na webu Zdra​ve​O​mla​ze​ni​.cz.

Výko­ny este­tic­ké korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie posky­tu­je Korek­tiv­ní der­ma­to­lo­gie s.r.o., posky­to­va­tel zdra­vot­ních slu­žeb, regis­tro­ván KÚ JMK – evi­denč­ní čís­lo 3466/​2020.