Praktický lékař

Ordi­na­ce nabí­zí kom­plex­ní služ­by pre­ven­tiv­ní a pri­már­ní péče prak­tic­ké­ho léka­ře pro dospě­lé a pra­cov­ně-lékař­ské služby.

Ordi­na­ce nabí­zí kom­plex­ní služ­by pre­ven­tiv­ní a pri­már­ní péče prak­tic­ké­ho léka­ře pro dospě­lé. Kro­mě stan­dard­ních slu­žeb nabí­zí také:

 • Očko­vá­ní pro­ti chřip­ce, klíš­ťo­vé ence­fa­li­ti­dě, hepa­ti­ti­dě typu A i B, teta­nu, meningitidě
 • EKG, CRP
 • Hol­ter – 24 hodi­no­vá moni­to­ri­za­ce krev­ní­ho tlaku
 • Měře­ní ABI inde­xu – kot­ní­ko­vé tlaky
 • Vyšet­ře­ní nut­ná k zís­ká­ní řidič­ské­ho prů­ka­zu, zbroj­ní­ho prů­ka­zu a dal­ších dokladů
 • Léč­ba bér­co­vých vře­dů, dia­be­tic­ké nohy, poruch prokrvení
 • Test na okult­ní krvá­ce­ní – pre­ven­ce rako­vi­ny tlus­té­ho střeva
 • Kar­bo­xy­te­ra­pie (ply­no­vé injek­ce) – jedi­ný pří­stroj v Brně: C.D.T. Evo­lu­ti­on Car­bo­med. Apli­ka­ce oxi­du uhli­či­té­ho. Vhod­né při léč­bě chro­nic­kých a akut­ních boles­ti­vých sta­vů páte­ře, zad a kole­ních a kyčel­ních klou­bů. Ošet­ře­ní boles­ti­vé loka­li­ty sto­jí 250 Kč
 • Plasma­te­ra­pie – léč­ba boles­ti­vých sta­vů vlast­ní plasmou

Pokud potře­bu­je­te prak­tic­ké­ho léka­ře, tak naše ordi­na­ce má v sou­čas­né době vol­né kapa­ci­ty pro nově regis­tro­va­né paci­en­ty. Rádi Vás při­ví­tá­me v našem zaří­ze­ní. Bliž­ší infor­ma­ce na tele­fo­nu +420 542 215 306.

Rozdělení ordinačních hodin

Ordi­nač­ní hodi­ny jsou roz­dě­le­ny, vybra­né časy jsou vyhra­ze­né pro akut­ní ošet­ře­ní a ostat­ní pro objed­na­né paci­en­ty. Paci­en­ty objed­ná­vá­me k závod­ním či pre­ven­tiv­ním pro­hlíd­kám, nut­ným k vypl­ně­ní růz­ných for­mu­lá­řů, pro řidič­ský či zbroj­ní prů­kaz atd. na tele­fo­nu 542 215 306, 734 202 435.

Pro­sí­me o dodr­žo­vá­ní roz­dě­le­ní hodin, čímž ome­zu­je­me šíře­ní banál­ních infek­cí mezi zdra­vou populací.

Odbě­ry krve pro­bí­ha­jí den­ně 7:00 – 9:00. Výsled­ky vyšet­ře­ní a pří­pad­né infor­ma­ce od léka­ře obdr­ží­te na tel. 734 202 436pon­dě­lí 14:30 – 15:00, stře­da 14:00 – 15:00, čtvr­tek 12:00 – 12:30, pátek 12:00 – 12:30.

Pracovnělékařské služby

Na zákla­dě záko­na 373/​2011 Sb. musí zaměst­na­va­tel zajis­tit zaměst­nan­cům a ucha­ze­čům o zaměst­ná­ní pra­cov­ně lékař­ské služ­by u posky­to­va­te­le těch­to slu­žeb. LCZEP s.r.o. v rám­ci pra­cov­ně lékař­ských slu­žeb poskytuje:

 • vstup­ní prohlídky
 • peri­o­dic­ké prohlídky
 • mimo­řád­né prohlídky
 • výstup­ní prohlídky
 • násled­né prohlídky

Za tím­to úče­lem je se zaměst­na­va­te­lem sjed­ná­na Smlou­va o posky­to­vá­ní pra­cov­ně lékař­ských slu­žeb. V pří­pa­dě zájmu o tyto služ­by je mož­né se dohod­nout na e‑mailu: vedouciprovozu@​lclazne.​cz

Ke kaž­dé pro­hlíd­ce je potře­ba před­lo­žit vypl­ně­nou žádost od zaměst­na­va­te­le, s iden­ti­fi­ka­cí zařa­ze­ní do kate­go­rie pra­cí, výpis ze zdra­vot­ní doku­men­ta­ce Vaše­ho prak­tic­ké­ho léka­ře a moč.

Očkování firemních zaměstnanců

V rám­ci pra­cov­ně lékař­ských slu­žeb nabí­zí­me zajiš­tě­ní očko­vá­ní Vašich zaměst­nan­ců. Pro­to­že je očko­vá­ní pova­žo­vá­no za nej­spo­leh­li­věj­ší ochra­nu a pre­ven­ci pro­ti nej­růz­něj­ším cho­ro­bám a někte­rá dět­ská očko­vá­ní ani po pro­dě­lá­ní nemo­ci nepo­sky­tu­jí dlou­ho­do­bou ochra­nu, je pro dospě­lé vhod­ná celá řada očko­vá­ní, kte­rá mají pro­ka­za­tel­ně pozi­tiv­ní vliv
na ochra­nu zdra­ví, ať už v pre­ven­ci pro­ti chřip­ce, pne­mo­ko­kům, pla­ným nešto­vi­cím, žlou­ten­ce typu A a B či rako­vi­ně dělož­ní­ho číp­ku. Posta­rej­te se o své zaměst­nan­ce, zajis­tě­te  jim dosta­teč­nou pre­ven­ci u nej­čas­těj­ších one­moc­ně­ní, nabíd­ně­te bene­fi­ty s nevy­čís­li­tel­nou hodnotou.

Infekč­ní žlou­ten­ka nebo­li hepa­ti­ti­da je nakaž­li­vé one­moc­ně­ní způ­so­be­né viry, kte­ré napa­da­jí jater­ní tkáň. Virus žlou­ten­ky typu A se vylu­ču­je sto­li­cí, je vyso­ce infekč­ní a odol­ný. Nej­čas­tě­ji se pře­ná­ší nepří­mou ces­tou pozře­ním kon­ta­mi­no­va­né­ho jíd­la či nápo­je. Žlou­ten­ky typu B se pře­ná­ší těl­ní­mi teku­ti­na­mi – krví, sper­ma­tem či vagi­nál­ním sekre­tem. Mož­ný je také pře­nos pora­ně­ním o poho­ze­nou jehlu(narkomani), rizi­ko je také při ošet­řo­vá­ní krvá­ce­jí­cí zra­ně­né oso­by. Dospě­lí star­ší 23 let nejsou pro­ti žlou­ten­ce typu B očko­vá­ni a měli by očko­vá­ní zvážit.

Chřip­ka je vyso­ce nakaž­li­vé horeč­na­té one­moc­ně­ní dýcha­cích cest způ­so­be­né nej­čas­tě­ji chřip­ko­vý­mi viry A a B. Chřip­ka se vysky­tu­je kaž­dý rok nej­čas­tě­ji v zim­ních měsí­cích, kaž­do­roč­ně postih­ne 10 % svě­to­vé popu­la­ce a v době pan­de­mie dokon­ce 40 – 50 %. Pře­ná­ší se kapén­ko­vou infek­cí. Na roz­díl od běž­ných viro­vých infek­cí hor­ních cest dýcha­cích, jež pro­bí­ha­jí vesměs mír­ně, je chřip­ka závaž­né one­moc­ně­ní. Kaž­do­roč­ně zapří­či­ní úmr­tí tisí­ců lidí na celém svě­tě. (1x ročně)

V posled­ních letech u nás zazna­me­ná­vá­me zvy­šu­jí­cí se výskyt one­moc­ně­ní klíš­ťo­vé ence­fa­li­ti­dy. Pod­le počtu hlá­še­ných pří­pa­dů pat­ří Čes­ká repub­li­ka mezi nej­ví­ce posti­že­né země v Evro­pě. Prů­běh one­moc­ně­ní bývá mír­něj­ší u dětí než u star­ších osob, stej­ně jako výskyt kom­pli­ka­cí a dlou­ho­do­bých násled­ků. Očko­vá­ní lze pro­to dopo­ru­čit všem dospě­lým, zejmé­na těm, kte­ří jsou čas­to vysta­ve­ni mož­nos­ti chy­tit klíš­tě. (3 dávky)

V pří­pa­dě zájmu nás kon­tak­tuj­te, při­pra­ví­me časo­vý har­mo­no­gram očko­vá­ní dle Vašich možností.

one­moc­ně­ní a čet­nost očkování
chřip­ka 1x roč­ně
klíš­ťo­vá encefalitida 3 dáv­ky, dru­há dáv­ka se apli­ku­je za 1 až 3 měsí­ce, tře­tí dáv­ka se apli­ku­je za 5 až 12 měsí­ců po dru­hé dáv­ce, prv­ní pře­oč­ko­vá­ní se pro­vá­dí po 3 letech od podá­ní tře­tí dávky
hepa­ti­ti­da A 2 dáv­ky, dru­há dáv­ka se apli­ku­je za 6 až 18 měsíců
hepa­ti­ti­da A + B 3 dáv­ky, dru­há dáv­ka se apli­ku­je za 1 měsíc a tře­tí dáv­ka se apli­ku­je za 6 měsí­ců po prv­ní dávce