Šárka Stiborová

plas­tic­ký chirurg

Profesní kariéra

od 2010FNUSA v Brně, Kli­ni­ka plas­tic­ké a este­tic­ké chirurgie
od 2016Lékař­ské cen­t­rum zdra­ví a este­tic­ké péče

Atestace

2013 – ates­ta­ce v obo­ru plas­tic­ké chirurgie

Další vzdělávání, certifikáty

2013 – licen­ce pro výkon sou­kro­mé lékař­ské pra­xe, pro výkon funk­ce léka­ře v lékař­ské pra­xi, pro výkon funk­ce odbor­né­ho zástup­ce a pro posky­to­vá­ní pora­den­ských slu­žeb v obo­ru plas­tic­ké chirurgie.

Přednášková činnost

Členství v odborných společnostech

  • Čes­ká lékař­ská komora