WORKSHOP RP CLINIC

Dne 2. 11. 2023 se v pro­sto­rách RP cli­nic v Pra­ze usku­teč­ní uni­kát­ní hands-on workshop pro léka­ře pod vede­ním MUDr. Pet­ry Tro­ja­no­vé, Ph.D., MBA.

Nava­zu­je Phi­lArt event na kte­rém pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá spo­lu s Dr​.med. Josi­pem Bano­vi­čem před­sta­ví novin­ky v rege­ne­ra­tiv­ní medi­ci­ně
„The rege­ne­ra­ti­ve power of Poly­nucle­o­ti­des in anti-aging tre­at­ments”.