Světový dermatologický kongres Singapore 2023

Naše pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá se zúčast­ni­la 25.  svě­to­vé­ho der­ma­to­lo­gic­ké­ho kon­gre­su, kte­rý se konal 3.7. – 8.7.2023 v Singapuru. 

Načer­pa­né zna­los­ti bude vel­mi ráda pře­dá­vat svým pacientům.