MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 1

REVITALIZACE A HYDRATACE PLETI POMOCÍ PEPTIDŮ

Počet ošet­ře­ní: tři ošet­ře­ní, 3 x 2ml, 1 x měsíčně


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vitalin­jektor do kůže revi­ta­li­zač­ní sérum, kte­ré obsa­hu­je nejen 1,5 % kyse­li­nu hya­lu­ro­no­vou, kte­rá má hyd­ra­tač­ní účin­ky, ale také kom­plex 50 látek pro roz­jas­ně­ní pokož­ky. Je to 14 pep­ti­dů, 24 ami­no­ky­se­lin, 14 vita­mí­nů a 8 mine­rá­lů a koenzymů.


Výho­dy: hyd­ra­ta­ce, restart pokož­ky, vyhla­ze­ní vrá­sek, roz­jas­ně­ní, antiaging

Běžná cena: 12 000 Kč
za akční cenu 7 500 Kč