PEELINGOVÁ OŠETŘENÍ NEOSTRATA

Pod­zim je ide­ál­ní obdo­bí na rege­ne­ra­ci ple­ti, pro­to
pro Vás máme ošet­ře­ní s jas­ně vidi­tel­ným efektem.

Spe­ci­ál­ní pee­ling s Reti­no­lem s jedi­neč­ným efek­tem bez nut­nos­ti dlou­ho­do­bé rege­ne­ra­ce je vhod­ný pro exfo­li­a­ci a zlep­še­ní vzhle­du jem­ných linek a vrá­sek,
nastu­pu­je oka­mži­tý anti age efekt. Pee­ling zlep­šu­je pova­d­lost pokož­ky
a sou­čas­ně pod­po­ru­je jas­ný, vyrov­na­ný a čis­tý cel­ko­vý vzhled.

Cena za jed­no ošet­ře­ní je 2 500 Kč, zvý­hod­ně­ná cena za tři ošet­ře­ní je 6 000 Kč.

Ošet­ře­ní trva­jí cca 30 minut a je vhod­né je absol­vo­vat v roz­me­zí
2 – 3 týdnů.

Pokud má kli­ent zájem, je mož­né dopl­nit ošet­ře­ní pro zklid­ně­ní pokož­ky 20minutovou apli­ka­cí svět­la za 400 Kč.

Che­mic­ký pee­ling – indikace:

  • sjed­no­ce­ní tónu pleti
  • hyd­ra­ta­ce
  • zpev­ně­ní
  • reduk­ce pro­je­vů akné
  • pro­ble­ma­ti­ka pigmentace
  • roz­zá­ře­ní
  • vyhla­ze­ní jem­ných vrásek
  • sta­že­ní pórů

Běžná cena: 7 500 Kč
za akční cenu 6 000 Kč