Jehličková radiofrekvence

Zahr­nu­je ošet­ře­ní pří­stro­jem VIVACE. Frakč­ní mik­ro­jeh­lič­ko­vá radi­o­frekven­ce půso­bí na prin­ci­pu říze­né­ho prů­ni­ku sady pozla­ce­ných jeh­li­ček do šká­ry, násled­ně dochá­zí k říze­né­mu uvol­ně­ní přes­ně cíle­né radi­o­frekvenč­ní ener­gie k zakon­če­ní kolage­no­vých a elas­ti­no­vých vlá­ken. Tím dochá­zí k jejich restar­to­vá­ní a regeneraci.

VÝSLEDKY:
- vidi­tel­né zjem­ně­ní a reduk­ce i hlu­bo­kých vrá­sek
- sta­že­ní pórů, reduk­ce jizev po akné
- zpev­ně­ní ochab­lé a povis­lé kůže 
- cel­ko­vé vyhla­ze­ní a vypnu­tí pokož­ky, face­lif­ting bez skalpelu

V ceně ošet­ře­ní je zdar­ma apli­ka­ce séra + závě­reč­ná Ice mas­ka zdarma. 

Akč­ní cena za dvě ošet­ře­ní: 7 000,- Kč

Běžná cena: 12 000 Kč
za akční cenu 7 000 Kč