MEZOTERAPEUTICKÝ BALÍČEK Č. 2

HLOUBKOVÁ MEZOTERAPIE

Počet ošet­ře­ní: čty­ři ošet­ře­ní, 4 x 5ml, 4 x a 14 dnů


Prů­běh zákro­ku: apli­ku­je­me pomo­cí spe­ci­ál­ní­ho pří­stro­je Vitalin­­­jektor kom­plexy ami­no­ky­se­lin, vita­mí­nů a mine­rá­lů posí­le­ných o růsto­vé fak­to­ry a oligopeptidy. 

Výho­dy: hloub­ko­vá rege­ne­ra­ce una­ve­né ple­ti, obno­va kož­ních buněk, zpev­ně­ní kůže a pod­ko­ží, reduk­ce vrásek.

Běžná cena: 17 500 Kč
za akční cenu 10 000 Kč