Nově objednání online

Naši milí paci­en­ti,
při­pra­vi­li jsme pro Vás mož­nost objed­ná­vá­ní onli­ne. Objed­ná­ní zde

  1. Vyber­te si typ ošet­ře­ní, ter­mín a objed­nej­te se k nám na dobu, kte­rá Vám vyhovuje.
  2. Po při­je­tí Vaší objed­náv­ky ji pře­kon­t­ro­lu­je­me a  zašle­me Vám potvr­ze­ní objednání.
  3. Pokud se zare­gis­tru­je­te a chce­te-li mít všech­ny ter­mí­ny pře­hled­ně zob­ra­ze­ny, nahlas­te se po pří­cho­du na recep­ci, sestřič­ky Vám při­pra­ví infor­mo­va­ný souhlas.

Dovo­lu­je­me si upo­zor­nit, že pokud bude Vaše rezer­va­ce k prak­tic­ké­mu léka­ři a objed­ná­te se na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ku, je nut­né se dosta­vit nejmé­ně 3dny před ter­mí­nem na odbě­ry krve, den­ně 7–9, ide­ál­ně se též objed­nej­te. Pokud bude­te potře­bo­vat závod­ní pro­hlíd­ku, vez­mě­te s sebou výpis ze zdra­vot­ní doku­men­ta­ce Vaše­ho prak­tic­ké­ho léka­ře ne star­ší 90 dnů a žádost o pro­ve­de­ní pro­hlíd­ky, vyda­nou zaměst­na­va­te­lem.
Pokud potře­bu­je­te potvr­ze­ní (řidič­ský prů­kaz, potra­vi­nář­ský, zbroj­ní atd.) objed­nej­te se na pre­ven­tiv­ní pro­hlíd­ku, pokud jste ji neab­sol­vo­va­li v posled­ních 18 měsí­cích, bez ní nelze poža­do­va­né dokla­dy vystavit. 

Děku­je­me a těší­me se na Vás.

Regis­tro­vat se může­te na: Regis­tro­vat