Akční ceny za ošetření

Na začá­tek zim­ní sezó­ny jsme pro Vás při­pra­vi­li balíč­ky ošet­ře­ní za akč­ní sle­vy. Nabí­zí­me ošet­ře­ní ple­ti s dlou­ho­tr­va­jí­cím efek­tem. Může­te si vybrat a pří­pad­ně i daro­vat pou­kaz na ošet­ře­ní. Více infor­ma­cí nalez­ne­te pod odka­zem Akce. Nyní máte u nás také mož­nost zís­kat k náku­pu pro­duk­tů znač­ky Vichy v hod­no­tě 600 Kč dár­ko­vou taš­tič­ku s mini­pro­duk­ty. Začně­te se při­pra­vo­vat na váno­ce a nechej­te se inspi­ro­vat naší nabídkou.