Akční nabídka

Mno­ho mužů i žen má pro­blémy s padá­ním, říd­nu­tím a cel­ko­vou kva­li­tou vla­sů. Při­pra­vi­li jsme pro Vás nad­stan­dard­ní ošet­ře­ní za pří­z­ni­vou cenu. Během 4 jed­not­li­vých seze­ní Vám budou apli­ko­vá­ny meso­te­ra­pe­u­tic­ké smě­si cer­ti­fi­ko­va­ných pro­duk­tů: oli­go­pep­ti­dy s vita­mí­ny a koen­zy­my, kme­no­vé buň­ky a Hair filler. Po apli­ka­ci budou vla­sy sti­mu­lo­vá­ny k růstu, vyži­ve­né kom­plexy vita­mí­nů a oli­go­pep­ti­dů a růsto­vých fak­to­rů. Balí­ček obsa­hu­je cer­ti­fi­ko­va­né pro­duk­ty, kte­ré před­sta­vu­jí svě­to­vou medi­cín­skou špič­ku v tera­pii vla­so­vých one­moc­ně­ní. Apli­ku­jí se v tří­tý­den­ních inter­va­lech. Tato ošet­ře­ní nyní nabí­zí­me v limi­to­va­né nabíd­ce: 4 seze­ní za 7 000 Kč. Původ­ní cena 10 500 Kč. Akce pla­tí do 31. 10. 2019.