Akné

Akné, tru­do­vi­tost, nebo pros­tě „pupín­ky“ je kož­ní one­moc­ně­ní, kte­ré čas­to posti­hu­je mla­dist­vé po vstu­pu do puber­ty. Nevy­hý­bá se ale ani dospě­lým. Typic­ky se pro­je­vu­je zarud­lý­mi pupín­ky na obli­če­ji, zádech a hrudi.

Co jste možná netušili

S nevzhled­ný­mi pupín­ky na obli­če­ji se potý­ka­li už sta­ří Egyp­ťa­né. Mezi „zaru­če­né“ pro­střed­ky jak se jich zba­vit pat­ři­la mast vyro­be­ná z vol­ské žlu­či, pštro­sích vajec, oli­vo­vé­ho ole­je, soli, prys­ky­ři­ce, mou­ky a mléka.

Obli­čej zne­tvo­ře­ný jizva­mi po těž­kém akné byl námě­tem pro malí­ře i socha­ře po celou his­to­rii. Lidé odpra­dáv­na při­su­zo­va­li vznik pupín­ků mno­ha pří­či­nám. Mezi ty kuri­óz­něj­ší pat­ři­lo napří­klad nemrav­né cho­vá­ní. Kolem akné vznik­la celá řada mýtů a polo­pravd. Někte­ré z nich se tra­du­jí dodnes. Mezi ty nej­roz­ší­ře­něj­ší pat­ří tvr­ze­ní, že akné vzni­ká po kon­zu­ma­ci dráž­di­vých jídel (sma­že­né pokr­my, čoko­lá­da, koře­ní) nebo násled­kem nedo­sta­teč­né hygieny.

Původ ozna­če­ní nemo­ci pochá­zí zřej­mě z řečti­ny. Pod­le někte­rých výkla­dů popi­so­va­lo slo­vo „acme“ (vrchol) puber­tu jako „vrchol živo­ta“. Její cha­rak­te­ris­tic­ký pro­jev pak zís­kal jmé­no vlast­ně zko­mo­le­ním původ­ní­ho výra­zu. Stej­ně tak se ale moh­lo jed­nat o jiné řec­ké slo­vo – „ach­ne“ – vysvět­lo­va­né jako „ple­va“.

Jak vzniká

Na roz­vo­ji akné se podí­lí něko­lik fak­to­rů. Mezi ty hlav­ní pat­ří zvý­še­ná čin­nost mazo­vých žláz, ucpá­vá­ní chlu­po­vých váč­ků a vývo­dů mazo­vých žláz a bak­te­ri­ál­ní osíd­le­ní chlu­po­vých váč­ků. V pří­pa­dě akné hra­jí důle­ži­tou roli zřej­mě i geny. Těž­ší for­my akné totiž čas­to mají rodin­ný výskyt.

Vět­ši­nu těch­to pod­mí­nek spl­ňu­je pleť v puber­tě. Zvý­še­ná čin­nost hor­mo­nů akti­vu­je kož­ní žlá­zy a nutí je ke zvý­še­né pro­duk­ci mazu. Dochá­zí k rych­lej­ší­mu roho­vě­ní kož­ních buněk. Odlou­pa­né buň­ky spo­leč­ně s kož­ní mazem vytvá­ře­jí zát­ky, kte­ré ucpá­va­jí vývo­dy žlá­zek. V ucpa­ných žláz­kách pokra­ču­je tvor­ba mazu. Ten se uvnitř hro­ma­dí a dráž­dí okol­ní kůži. Ve žláz­kách se navíc výbor­ně daří bak­te­ri­ím. Mno­ží se a vyvo­lá­va­jí zánět.

Ke zvý­še­né čin­nos­ti mazo­vých žlá­zek při­spí­va­jí kro­mě hor­mo­nů i někte­ré dal­ší věci. Mezi nej­čas­těj­ší pat­ří stres, one­moc­ně­ní trá­vi­cí­ho ústro­jí, poru­chy men­stru­ač­ní­ho cyk­lu nebo někte­ré léky. Pro­je­vy akné zhor­šu­je i nad­měr­né poce­ní nebo pobyt ve vlh­kém a praš­ném pro­stře­dí. Akné pro­to nemu­sí posti­ho­vat jen mla­dé. Není neob­vyk­lé když se s ním potý­ka­jí i někte­ří dospělí.

Jak se projevuje

Základ­ním pro­je­vem akné jsou pupín­ky na kůži. Akné má celou řadu podob, od malých nená­pad­ných pupín­ků až po zarud­lou a nateklou kůži zbrázdě­nou jizva­mi. Pupín­ky mohou být malé a tuhé s čer­nou teč­kou na vrcho­lu. Potom se jim říká kome­do­ny. Zna­me­na­jí mír­něj­ší for­mu akné, při kte­ré ješ­tě nedo­šlo k zaní­ce­ní žláz­ky. Čer­ná teč­ka před­sta­vu­je kož­ní maz, kte­rý díky che­mic­ké reak­ci změ­nil svo­ji bar­vu. Vět­ší pupín­ky s hni­sa­vou bílou čepič­kou býva­jí již znám­kou záně­tu. Posti­že­ná žláz­ka zarud­ne a začne bolet. Zánět se může šířit do hloub­ky. V nej­těž­ších pří­pa­dech mohou plo­chy zaní­ce­né kůže splý­vat do vel­kých zarud­lých loži­sek a vře­dů, po kte­rých na kůži zůstá­va­jí jizvy.

Akné nej­čas­tě­ji posti­hu­je kůži obli­če­je, hrud­ní­ku a hor­ní čás­ti zad. Nej­víc zasa­že­ny jsou obvykle čelo, nos a bra­da – tzv. T‑zóna. Je to dáno zvý­še­ným výsky­tem mazo­vých žlá­zek v těch­to lokalizacích.

Jak se potvrdí

V pří­pa­dě akné není zapo­tře­bí žád­ných zvlášt­ních dia­gnos­tic­kých metod ani tes­tů. K urče­ní dia­gnó­zy a sta­no­ve­ní roz­sa­hu nebo závaž­nos­ti sta­čí léka­ři jen jeho vlast­ní zrak. Při vyšet­ře­ní se Vás zeptá jak a kdy Vaše obtí­že zača­ly, pří­pad­ně co jim předcházelo.

V někte­rých situ­a­cích může být i při zdán­li­vě „neškod­ném“ akné vhod­né pro­vést podrob­něj­ší vyšet­ře­ní. To vylou­čí nebo potvr­dí pode­zře­ní na sta­vy, při kte­rých je akné pří­zna­kem poru­chy nebo cel­ko­vé­ho one­moc­ně­ní Vaše­ho orga­nis­mu. Mezi čas­těj­ší poru­chy pat­ří napří­klad zvý­še­ná hla­di­na muž­ské­ho pohlav­ní­ho hor­mo­nu tes­toste­ro­nu u žen. Lze ji zjis­tit labo­ra­tor­ním roz­bo­rem krve.

Jak se léčí

Mír­něj­ší for­my one­moc­ně­ní může­te úspěš­ně zvlá­dat pomo­cí pří­prav­ků léčeb­né kos­me­ti­ky, kte­ré jsou běž­ně k dostá­ní v lékár­nách. Těž­ší pří­pa­dy už pat­ří do rukou léka­ře. Důle­ži­tou pod­mín­kou úspěš­né léč­by akné je ome­ze­ní pod­mí­nek jeho vzni­ku. Zna­me­ná to sní­žit tvor­bu kož­ní­ho mazu, zba­vit se nad­by­teč­ných zro­ho­va­tě­lých buněk a vymý­tit bakterie.

Za tím úče­lem Vám může lékař pře­de­psat někte­rý ze základ­ních sku­pin léků:

  • hor­mo­ny – sni­žu­jí tvor­bu mazu
  • reti­no­i­dy – upra­vu­jí roho­vě­ní buněk a potla­ču­jí zánět
  • ben­zoyl­pe­ro­xid – odstra­ňu­je odum­ře­lé kož­ní buň­ky, zasta­vu­je mno­že­ní bakterií
  • kyse­li­na aze­la­i­no­vá – půso­bí pro­ti tvor­bě kome­do­nů a ovliv­ňu­je zánět

Někdy ani ty nesta­čí a musí se sáh­nout k dras­tič­těj­ší léč­bě. Pro­ti bak­te­ri­ím obvykle spo­leh­li­vě účin­ku­jí anti­bi­o­ti­ka podá­va­ná ve for­mě mas­tí a kré­mů. Vět­ši­na z nich půso­bí záro­veň pro­ti­zá­nět­li­vě na kůži.

Co dál

Nej­těž­ší for­my akné mohou bez ade­kvát­ní léč­by zane­chat na kůži trva­lé násled­ky v podo­bě jizev. Dlou­ho­do­bým záně­tem dráž­dě­ná pokož­ka může odliš­ně rea­go­vat na vněj­ší vli­vy. Potom se na ní obje­vu­jí mís­ta obsa­hu­jí­cí vět­ší množ­ství pimen­tu než oko­lí. Tyto kom­pli­ka­ce jsou však naštěs­tí vzác­né. Mno­hem čas­tě­ji se vysky­tu­jí mír­něj­ší for­my akné, kte­ré s dospí­vá­ním sláb­nou až zce­la vymizí.

Akné nepat­ří mezi život ohro­žu­jí­cí cho­ro­by, ale doká­že pořád­ně zne­pří­jem­nit život. Pro­je­vu­je se zejmé­na v obdo­bí, kdy jsme zvý­še­ně cit­li­ví na to jak vypa­dá­me. To je důvo­dem vzni­ku dal­ších pro­blé­mů, kte­ré s akné zdán­li­vě nesou­vi­se­jí. Pro­ble­ma­tic­ká pleť sni­žu­je sebe­vě­do­mí a sebe­úctu. Může být i pří­či­nou poruch nála­dy nebo až depresí.

Jak se tomu všemu vyhnout

Zaru­če­ný způ­sob jak se navždy zba­vit akné nee­xis­tu­je. Dodr­žo­vá­ním něko­li­ka jed­no­du­chých zásad lze ale pro­je­vy akné dostat pod kon­t­ro­lu. Zákla­dem je pra­vi­del­ná péče o pleť, dodr­žo­vá­ní zdra­vé živo­to­sprá­vy a pou­ží­vá­ní kva­lit­ní léčeb­né kos­me­ti­ky. Nao­pak zapo­meň­te na vše­li­ja­ké sna­hy o vymač­ká­vá­ní pupín­ků. Zane­se­ním infek­ce bude všech­no ješ­tě hor­ší. Navzdo­ry obec­ně při­jí­ma­né před­sta­vě se také vyhý­bej­te nad­měr­né­mu opa­lo­vá­ní. Slu­neč­ní paprsky zahu­bí bak­te­rie a opá­le­ní Vám dodá zdra­vou bar­vu. Vaše kůže ale může po čas­tém slu­ně­ní nepři­ro­ze­ně zhrubnout.

Ele­gant­ním řeše­ním pro dív­ky může být uží­vá­ní hor­mo­nál­ní anti­kon­cep­ce. O její vhod­nos­ti a vol­bě pří­sluš­né­ho pre­pa­rá­tu se poraď­te se svým gynekologem.