anatomický kongres v Nice

Léka­ři z celé­ho svě­ta se prá­vě zdo­ko­na­lu­jí na ana­to­mic­kém kon­gre­su v Nice. Čes­kou repub­li­ku repre­zen­tu­ji
2 lékař­ky pri­mář­ka MUDr. Pet­ra Tro­ja­no­vá, Ph.D., MBA a MUDr. Mar­ti­na Hamadová